Untitled

บทกวี Untitled หรือบทกวีไม่มีชื่อ ของ อนุชา วรรณาสุนทรไชย นักเขียนจากกลุ่ม NEW4D ชวนตั้งคำถามถึงจิตวิญญาณของผู้คนและโลกที่เราอยู่ ก่อนจะก้าวเดิน

อนุชา วรรณาสุนทรไชย

18/07/2020
Scroll Up