Lost Then Found: เมื่อฉันได้พบ(ญาติ)คนแต้จิ๋วอีสาน

นักศึกษาจากสหรัฐอเมริกาเกิดสนใจในประวัติความเป็นมาของคนจีนแต้จิ๋วที่ไทย การเสาะหาและค้นพบยิ่งทำให้อัตลักษณ์ความเป็น “เตี่ยจิว” ของเธอเติบโตขึ้นอย่างภาคภูมิ