Skip to content

คำสั่ง คสช. 1/2557 ตัดตอนอำนาจของท้องถิ่น ทำให้การเมืองภาคประชาชนอ่อนแอ

2558 ตุลาคม 8
โดย เดอะ อีสาน เรคคอร์ด

มติที่ประชุม สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลนาตาล ‘ไม่อนุญาตให้ บริษัทขุดสำรวจปิโตรเลียมเข้าใช้พื้นทีของ สปก.’ หลังจากชาวบ้านจากหมู่หนองแซง ต.นาตาล อ.ท่าคัน จ.กาฬสินธุ์ กว่า 200 คน ได้ยกมือแสดงออกไม่เห็นด้วยกับการอนุญาตให้ต่ออายุการใช้พื้นที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ให้บริษัทขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ ในการประชุมสมาชิกองค์กรบริหารส่วนตำบลที่มีการเปิดให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557

ขอบคุณภาพจากสารคดี “บ่เอาบ่อก๊าซ” ผลิตโดย คุณคำปิ่น อักษร ออกอากาศวันที่ 20 กันยายน 2557 ทางช่องไทยพีบีเอส

ภาพดังกล่าว คือ ตัวอย่างชัดเจนของอำนาจการบริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นตัวอย่างของขบวนการภาคประชาชนที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการพัฒนาที่ออกมาจากรัฐส่วนกลาง

“การได้เข้ามาทำงานในองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ทำให้ได้เห็นกระบวนการขุดเจาะสำรวจก๊าซที่ไม่โปรงใสจากเอกสารต่างๆ เช่นการย้ายหลุมขุดเจาะที่ไม่ได้ทำประชามติ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยทำหนังสือขอข้อมูลเหล่านี้ไปแต่กลับถูกปฏิเสธ โดยทางกลุ่มเห็นว่าการขออนุญาตใช้พื้นที่ ส.ป.ก กำลังจะหมดอายุและการขอต่ออายุต้องใช้มติของสภาเทศบาล ทางกลุ่มจึงยื่นหนังสือขอให้ทางเทศบาลเปิดประชุมเรื่องการขอใช้พื้นที่ดังกล่าว

“การประชุมลงมติปกติจะจัดกันในห้องปิด แต่เราเปิดให้เป็นสาธารณะ เพราะอยากให้ชาวบ้านได้แสดงออกว่าต้องการหรือไม่ต้องการอะไร ก่อนที่สมาชิกสภาจะลงมติ ซึ่งตามกฎหมาย

แล้วการที่สภาของท้องถิ่นจะลงมติอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนจะต้องมีประชาชนเข้าร่วมด้วย โดยที่ผ่านมาเท่าที่สังเกตเห็นจะไม่ค่อยมี” นางกรรณิกา เหลาพิมพ์ สมาชิกเครือข่ายอนุรักษ์ดงมูล และรองนายกเทศบาลตำบลนาตาล กล่าวและเปิดเผยถึงกระบวนการทำงานของภาคประชาชนในช่วงเวลานั้น ซึ่งเริ่มจาก ที่เคลื่อนไหวคัดค้านการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม ได้ส่งตัวแทนลงรับสมัครเลือกตั้งสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล โดยชูนโยบาย ‘ไม่เอาการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่’ จนชนะการเลือกตั้งได้เสียงข้างมากในสภาเทศบาลสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลนาตาล

โดยนาง กรรณิกา เหลาพิมพ์แสดงความกังวลเกี่ยวกับการ ประกาศ คสช. ฉบับที่ 85/2557 ออกตามคำสั่ง คสช. 1/2557 โดยให้งดการเลือกตั้งท้องถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภาหรือผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นหมดวาระลง ให้ปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่นรักษาการแทนในตำแหน่งผู้บริหารและในส่วนของสมาชิกสภาให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสรรหาสมาชิกสภา ผลที่อาจจะตามมาหลังจากมีคำสั่งนี้ คือ ระหว่างรอยต่อที่สภาท้องถิ่นในตำบลนาตาลจะหมดวาระลงในอีกสองปี กลุ่มทุนอาจจะใช้โอกาสนี้ในการผลักดันโครงการขุดเจาะปิโตรเลียมในพื้นที่ โดยไม่เปิดโอกาสให้มีการยกมือลงมติแสดงความเห็นในสภา

กรรณิกา กล่าวย้ำว่า “การผลักดันนโยบายต่างๆ ถ้าเป็นคนที่มาจากในท้องที่อย่างสมาชิกเทศบาลหรือนายกเทศบาล ซึ่งเขาเป็นคนที่ใกล้ชิดกับชาวบ้าน รู้ว่าชาวบ้านต้องการอะไร ไม่ต้องการอะไร แต่หากเป็นคนที่ถูกส่งมาจากรัฐบาลส่วนกลาง​ที่เป็นคนพื้นที่อื่น อย่างนายอำเภอ ผู้ว่า หรือปลัด เวลามีการอนุญาตโครงการอะไรก็ไม่ต้องรับผิดชอบต่อชาวบ้าน เพราะเขาเป็นข้าราชการ ถ้าไม่ได้ทำความผิดทางวินัยจะเซ็นยินยอมอะไรก็ไม่มีผลอะไรกับเขา เรื่องความรับผิดชอบต่อชาวบ้านจะมีน้อยกว่า ถึงแม้นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง บางครั้งอยากจะอนุญาตโครงการที่ชาวบ้านไม่เห็นด้วย เขาก็ยังต้องกังวลเรื่องฐานเสียง หรืออะไรต่างๆ ซึ่งหน่วยงานราชการไม่ใช่

การกระจายอำนาจให้คนท้องถิ่นสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในอำนาจรัฐ เริ่มมีมาตั้งแต่ที่มีรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540

“รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น” ระบุในมาตรา 282 แห่งรัฐธรรมนูญปี 2540 หมวดการปกครองท้องถิ่น

และกฎหมายฉบับอื่นๆ อีกมากที่ออกมาเพื่อเพิ่มอำนาจให้กับท้องถิ่นในการจัดการตัวเองมากขึ้น นับตั้งแต่ปี 2540อำนาจตัดสินใจต่างๆ จึงเป็นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า ข้าราชการที่มาจากการแต่งตั้งมาประจำตำแหน่งโดยรัฐบาลกลาง อย่างเช่น ผู้ว่าราชการ ปลัด นายอำเภอ กำนัน ฯลฯ

แต่ประกาศ คสช. ฉบับที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ทำให้อำนาจการบริหารกลับไปอยู่กับหน่วยงานราชการแทนที่องค์กรส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากกว่า การดำเนินนโยบายดังกล่าวจึงไม่อาจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

ในมุมมองของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวียงรัฐ เนติโพธิ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการปกครองได้ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า

“เรื่องการกระจายอำนาจมีผลกระทบโดยตรงกับการเมืองภาคประชาชน ก่อนที่จะมีการกระจายอำนาจ เวลาภาคประชาชนมีข้อเรียกร้องอะไร จำเป็นต้องเข้าไปเรียกร้องที่ส่วนกลาง คือกรุงเทพมหานคร เพราะอำนาจทุกอย่างรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง ซึ่งเป็นการยากลำบาก”

Sama_Kalasin_Story1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวียงรัฐ เนติโพธิ์ ในงาน “ไม่อ่านก็ฟังได้” ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย ขอบคุณภาพจาก www.youtube.com/user/PITVFANPAGE

ภายหลัง 2540 รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทำให้ภาคประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตัวเองได้มากขึ้น การเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงจากการรวมกลุ่มกันรณรงค์ ลงรับสมัครเลือกตั้ง คัดเลือกคนที่จะเข้ามาบริหารงาน หรือ การมีส่วนร่วมโดยการเคลื่อนไหวกดดันองค์กรท้องถิ่นเหล่านี้ซึ่งเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดเพราะอยู่ในพื้นที่

“การเลือกตั้งท้องถิ่นทำให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองสูง ซึ่งทำให้เห็นถึงประโยชน์ที่ชัดเจนและทำให้เข้าใจการเมืองมากขึ้น ว่าใช่เพียงแค่การไปเลือกตั้งแล้วรออีกสี่ปี แต่คือการเข้าไปกำหนดที่ทิศทางความเป็นไปของชุมชนด้วย” ผ.ศ.เวียงรัฐ กล่าว และแสดงความเห็นต่อว่า

คำสั่ง คสช. 1/2557 สะท้อนให้เห็นว่าทำไมรัฐบาลต้องการงดการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นอันดับแรกๆ

เนื่องจากการเข้าร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองกับกลุ่มต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่น ส่วนหนึ่งมาจากการเคยชินกับระบอบประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นประชาธิปไตยระดับรากหญ้าที่ไปกระตุ้นให้ภาคประชาชนมีพลัง เริ่มเข้าไปมีส่วนร่วม และเริ่มเข้าใจอำนาจของตัวเองมากขึ้น การรวมศูนย์อำนาจแบบเดิมจึงเป็นไปได้ยาก

นับตั้งแต่ปี  ซึ่งล้วนเป็นการทำให้การกระจายอำนาจอ่อนแอและอำนาจกลับไปอยู่กับอำนาจระบบราชการ ทำให้ภาคประชาชนเองหลายครั้งเห็นว่าอำนาจท้องถิ่นไม่มั่นคง ก็กลับเข้าไปเจรจาต่อรองผลประโยชน์กับระบบราชการ ซึ่งเป็นการลดทอนประชาธิปไตย

“กฎหมายในร่างรัฐธรรมนูญปี 2558 ฉบับล่าสุดถูกคว่ำไปที่แสดงให้เห็นว่ามีความพยายามจะควบคุมองค์กรท้องถิ่น ุให้มีการตั้งคณะกรรมการต่างมากำกับการทำงานขององค์กรท้องถิ่น อย่างสามารถฟ้องศาลปกครองได้ถ้านักการเมืองท้องถิ่นไม่มีคุณธรรม ซึ่งคำว่าคุณธรรมมีนิยามที่กว้างมาก จึงเป็นการให้ให้อำนาจศาลปกครองเป็นตัวชี้ขาดการกระทำขององค์กรท้องถิ่น ซึ่งจะเห็นว่าเป็นการลดอำนาจท้องถิ่นอย่างชัดเจน

“โดยเฉพาะในรัฐบาลทหาร การรวมศูนย์อำนาจในระบอบทหาร ต้องการที่จะสั่งการจากศูนย์กลางแล้วลงไปสู่ท้องถิ่นทันที จึงไม่ต้องการให้อำนาจส่วนภูมิภาคเข้มแข็ง และต้องการลดทอนการกระจายอำนาจ” ผ.ศ.เวียงรัฐ กล่าว

 

นักเขียนรับเชิญ – เครื่องมือ “เขียว” ของทุนนิยม?

2558 ตุลาคม 7
โดย เดอะ อีสาน เรคคอร์ด

โดย แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา

เกือบสำเร็จเต็มทีกับความพยายามของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเสนอร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ที่คาดว่าผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และคณะกรรมการกฤษฎีกาไปแล้วอย่างเงียบๆ

โดยสรุปสาระสำคัญของร่างพรบ. ป่าสงวนแห่งชาติฯ ฉบับดังกล่าวคือ กำหนดให้มีการทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติใหม่ มีคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดเพื่อดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยคำร้องเกี่ยวกับสิทธิหรือการได้ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อเสนอแนะมาตรการและแนวทางในการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบำรุงป่า ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

เนื้อหาร่าง พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ และความเห็นของ ครม. มุ่งเน้นชัดเจนในประเด็นสำคัญเรื่องการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาตและยังมอบหมายให้กรมป่าไม้ยกร่างกฎกระทรวงและระเบียบกรมป่าไม้เพื่อจัดทำโครงสร้างของกรมป่าไม้ใหม่ โดยจัดตั้งป่าไม้จังหวัด โดยเฉพาะคำแนะนำจาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ที่ให้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างของกรมป่าไม้ในภาพรวมทั้งหมดในคราวเดียว

ร่างพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ ฉบับนี้ผ่านการยอมรับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน นอกจากกระทรวงการคลังที่ไม่เห็นด้วยกับหลักการที่กำหนดให้กรมป่าไม้เก็บเงินค่าบำรุงป่า ค่าบริการ ค่าตอบแทน และค่าเสียหายที่ได้รับไว้ใช้จ่าย โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณซึ่งต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตัดร่างดังกล่าวออกตามที่กระทรวงการคลังทักท้วงแล้ว

ทั้งนี้ จังหวะในการยกร่างพรบ. ป่าสงวนแห่งชาติฯ เกิดขึ้นสอดคล้องกับช่วงเวลาที่รัฐบาลประกาศเดินหน้านโยบาย “ทวงคืนผืนป่า” โดยประกาศแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กำหนดเป้าหมายให้มีพื้นที่ป่าอย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ หรือ 128 ล้านไร่ (พื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบัน 102.1 ล้านไร่) ภายใน 10 ปี และเปิดฉากยุทธการทวงคืนผืนป่าในจังหวัดพื้นที่วิกฤตรุนแรง 12 จังหวัด พื้นที่วิกฤต 33 จังหวัด และพื้นที่อื่นๆ 31 จังหวัด ตามเป้าหมาย 4 ระดับ คือ AO1-AO4 โดยมอบหมายในปีนี้ให้กรมอุทยานแห่งชาติทวงคืนผืนป่า จำนวน 2 แสนไร่ และกรมป่าไม้อีก 4 แสนไร่ รวม 6 แสนไร่

อย่างไรก็ตาม หากเมื่อนำแผนแม่บทฯ มากางดูให้เห็นชัดๆ เพื่อพิจารณากันอีกครั้ง จะพบเงื่อนงำบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่ และทำให้ภาพของการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ประเทศเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ

ข้อสังเกตในประเด็นสำคัญที่แม่บทฯ ระบุไว้ ได้แก่

 1. ปรับบทบาทภาระหน้าที่ของ ทสจ. และศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัด เพื่อตอบสนองการให้บริการด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ว การอนุญาตดำเนินการใดๆ ต้องมีขั้นตอนโปร่งใส

 2. จัดทำแนวเขตป่าไม้ที่เดิมไม่เคยมีแนวเขตที่ชัดเจน รวมทั้งประกาศพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นช่องว่าง ให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย

 3. ให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กันพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรร ตามมติครม. เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2536 และมีสภาพเป็นป่าคืนมาให้กรมป่าไม้เพื่อดำเนินการหรือฟื้นฟู และให้ยุติการออก สปก.4ไว้ก่อน

 4. ให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ (Zoning) ในพื้นที่แนวเขตป่าไม้ (ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484) ใหม่

 5. การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ (Zoning) กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับการจำแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่แนวเขตป่าไม้ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ที่จัดทำขึ้นใหม่ และบทบาทกิจกรรมที่อนุญาตให้ทำได้ในพื้นป่าไม้ทุกประเภท เช่น แปลงอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสวนแห่งชาติ การให้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมชน เป็นต้น

 6. ห้ามมิให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินของกรมที่ดิน (โฉนดที่ดิน, นส.3, ใบจอง) เพิ่มเติม ในพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าหรือพื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตป่าไม้ เนื่องจากเอกสารดังกล่าวที่ออกโดยกรมที่ดินทำให้สถานภาพที่ดินเปลี่ยนจากที่ดินของรัฐเป็นที่ดินของราษฎรอย่างถาวร

 7. ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการหรือมีโครงการที่ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจว่า ได้รับการรับรองสิทธิหรือมีสิทธิในที่ดินป่าไม้ (เช่น การออกเลขที่บ้าน การขยายเขตไฟฟ้า การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.5))

 8. ออกกฎหมายและระเบียบเพื่อดำเนินการเพิกถอนสิทธิในที่ดินที่ออกโดยมิชอบโดยเร็ว และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ดิน, ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานป่าไม้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนด

ข้อสังเกตที่ 1 ไม่พบข้อมูลมติ ครม. เรื่องการกำหนดพื้นที่เพื่อปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในวันที่ 4 พ.ค. 2536 บนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามที่ระบุในแผนแม่บทฯ แต่มี มติ ครม. วันที่ 30 มี.ค. 2536 อนุมัติดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยจำแนกไว้เป็นเขตพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเกษตร จำนวน 306 แปลง ใน 54 จังหวัด เนื้อที่ 7.2 ล้านไร่ กับอนุมัติแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นการเร่งรัดขั้นตอนในการประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน โดยในประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน ขั้นตอนการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่ดังกล่าว ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอร่างให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยตรง และไม่ต้องนำร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และยกเว้นการตรวจสอบสภาพป่า โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในที่ดินของรัฐที่จะนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน

มติครม. วันที่ 7 เม.ย. 2536 เรื่องการจำแนกประเภทที่ดิน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สกลนคร เชียงราย ร้อยเอ็ด ระยอง จันทบุรี สุราษฎร์ธานี สุพรรณบุรี และขอนแก่น (ขอเปลี่ยนแปลง มติครม. เดิมเฉพาะแห่ง) อนุมัติผลการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ซึ่งพิจารณาจำแนกประเภทที่ดินทั้ง 8 จังหวัด ในพื้นที่ตามโครงการสำรวจจำแนกประเภทที่ดินตาม มติ ครม. เรื่องนโยบายการใช้และกรรมสิทธิ์ที่ดิน และพื้นที่นอกโครงการสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน เพื่อจำแนกประเภทที่ดินเฉพาะแห่งในจังหวัดขอนแก่น ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

ล่าสุด มติ ครม. วันที่ 22 ก.ย. 2558 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2558 งบกลาง สำหรับการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ จำนวน 6 คณะ

หากเมื่อมองตามรูปการนี้แล้ว สิทธิบนที่ดินทำกินของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเอกสารสิทธิที่เป็น โฉนดที่ดิน นส.3 ส.ป.ก. ใบจอง หรือ ภบท.5 หากมีปัญหาในกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่รับรองสิทธิ ที่ดินนั้นก็อาจถูกยกเลิกโดยที่ชาวบ้านไม่สามารถขัดขืนได้แต่อย่างใด

ข้อสังเกตที่ 2 ร่าง พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับใหม่ ยังไม่มีการเปิดเผยว่ามีรายละเอียดสาระสำคัญในเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนอย่างไร แต่ยุทธการทวงคืนผืนป่าก็ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

กระนั้นก็ตาม ในช่วงเวลาเดียวกันกระทรวงอุตสาหกรรมกลับชูนโยบาย เพื่อเตรียมอนุญาตคำขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจและทำเหมืองแร่โปแตชในภาคอีสาน ให้เอกชน 34 ราย รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 3.5 ล้านไร่ หลังจากนั้นได้ให้ประทานบัตรเอกชนไปแล้ว จำนวน 1 ราย เป็นพื้นที่ 9,700 ไร่ และเตรียมขยับขั้นตอนเพื่อให้ประทานบัตรอีกต่อไปในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและสกลนคร

กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ชัยภูมิ รัฐบาลอ้างใช้มาตรา 44 บังคับให้ชาวบ้านถอดเสื้อที่แสดงสัญลักษณ์การคัดค้านในเวทีรับฟังฯ นอกจากนั้นความเคลื่อนไหวในลักษณะนี้สามารถพบเห็นได้ในอีกหลายจังหวัด

จากนั้น รัฐได้ผลักดันการให้สัมปทานปิโตรเลียมเพื่อขุดก๊าซในภาคอีสาน จำนวน 8 แหล่ง ได้แก่ แหล่งน้ำพอง แหล่งศรีธาตุ แหล่งดงมูล และแปลงสัมปทาน L16/50, L18/50, L24/50, L26/50, L31/50 ที่ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี มุกดาหาร มหาสารคาม สุรินทร์ บุรีรัมย์ และร้อยเอ็ด ซึ่งแค่สองพื้นที่คือ แหล่งน้ำพอง และ L16/50 ก็มีพื้นที่รวมมากกว่า 4 ล้านไร่

ตามด้วยการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 พื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ 36 ตำบล 10 อำเภอ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร สงขลา ตราด สระแก้ว และตาก ส่วนจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่อีก 5 จังหวัด (หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส) ทีรัฐบาลเตรียมประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจในลำดับต่อไป ปรากฏว่ามีการเตรียมพื้นที่ป่าไม้ 2,000 ไร่ เพื่อให้เอกชนเช่าแล้ว ตอกย้ำอย่างเห็นได้ชัดถึงนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอ ครม. เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2558 อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

ส่วนการเตรียมประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องนโยบายสำรวจและทำเหมืองทองคำ ใน 12 จังหวัด เพชรบูรณ์ พิจิตร จันทบุรี ระยอง พิษณุโลก ลพบุรี สระบุรี สระแก้ว นครสวรรค์ สตูล และสุราษฎร์ธานี เพื่ออนุญาตคำขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำ 177 แปลง รวมพื้นที่ประมาณ 1.6 ล้านไร่ แต่นโยบายดังกล่าวถูกคัดค้านหนักจากหลายภาคส่วน ทำให้นายกรัฐมนตรีต้องแถลงสถานการ์เพื่อชะลอให้มีการทบทวนใหม่

แต่ที่น่าตกใจ คือ ในรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ บมจ. อัครา รีซอร์สเซส ที่ยื่นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ มีการระบุคำขอรับอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำของบริษัทและบริษัทในเครือ จำนวน 107 ฉบับ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 954,937 ไร่ ในจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี ระยอง และจันทบุรี สิ่งนี้หมายความว่าการประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมในครั้งนี้เป็นไปเพื่อเอกชนเจ้าใหญ่เพียงเจ้าเดียวหรือไม่

อีกทั้ง เอกสารดังกล่าวยังระบุถึง บจ. สวนสักพัฒนา ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อที่ดินเพื่อประโยชน์ในการสำรวจและการผลิตแร่ของบริษัท มีที่ดินจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน ซึ่งตามกฎหมายที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธินั้น ถือเป็นพื้นที่ป่าไม้และถือเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ และกรณีเอกชนรายนี้กลับไม่เคยมีการตรวจสอบโดยใช้มาตรการทวงคืนผืนป่าจากภาครัฐแต่อย่างใดเลย และในเวลาต่อมา กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดพื้นที่ศักยภาพแร่เพื่อการสำรวจและพัฒนาแห่งแร่ควอตซ์ ในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประกาศเมื่อวันที่ 19 ส.ค.2558 รวมพื้นที่ใน 4 อำเภอ 4 จังหวัด หากมีคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายแร่ไม่เกินคำขอละ 2,500 ไร่ หรือคำขออาชญาบัตรพิเศษไม่เกินคำขอละ 10,000 ไร่ เพียงอนุญาต 4 คำขอก็ให้สิทธิพื้นที่กับเอกชนแล้ว 10,000 – 40,000 ไร่ โดยไม่เปิดให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงข้อมูล

ร่างพระราชบัญญัติแร่ที่ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรีและอยู่ในขั้นตอนการตรวจพิจาณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็ยังไม่มีการเปิดเผยเนื้อหาเช่นกัน

อย่างไรก็ดี จากการเสวนา “จับตาร่างกฎหมายแร่ การอนุญาตให้สำรวจและสัมปทานแร่ ภายใต้ภาวะอำนาจพิเศษ” มีเนื้อหาโดยสรุปคือ ในพื้นที่ป่าสมบูรณ์มีแหล่งแร่จำนวนมากอยู่ และเจตนารมณ์ที่แสดงชัดเจนในตัวบทกฎหมาย คือ การบริหารจัดการแร่ในพื้นที่พิเศษ โดยให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี กำหนดพื้นที่ใด ๆ ให้เป็นเขตสำหรับดำเนินการสำรวจ ทดลอง ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับแร่ รวมทั้งคณะรัฐมนตรีสามารถอนุญาตคำขออาชญาบัตรหรือประทานบัตรได้ ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่อ่อนไหวทางระบบนิเวศตั้งแต่พื้นที่สูงบนภูเขาจนถึงที่ราบต่ำและชาย ทะเล และพื้นที่หวงห้ามตามกฎหมายอื่น เช่น พื้นที่ ส.ป.ก. พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร พื้นที่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ทางโบราณวัตถุ โบราณสถาน หรือแหล่งฟอสซิลที่ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์ไว้

ที่ผ่านมาภาคประชาสังคมและนักอนุรักษ์หลายฝ่ายต่างแสดงความเห็นตรงกันว่า หากรัฐบาลต้องการจะอนุรักษ์ป่าไม้จะต้องประกาศพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า แต่ป่าสงวนฯ เป็นพื้นที่ป่าที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ พื้นที่นี้จึงเป็นพื้นที่ที่รัฐสงวนไว้เพื่อรอการขออนุญาตใช้ประโยชน์

สุดท้ายเมื่อประมวลเหตุการณ์ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นที่รู้กันดีแล้วว่า พรบ. ชุมนุมและมาตรา 44 คือเครื่องมือที่ใช้ขับเคลื่อนนโยบายและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมทรัพยากรธรณีและกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งหมดได้ร่วมมือกันเพื่อใช้ที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดิน ส.ป.ก.. เพื่อเปิดเป็นพื้นที่ทำธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพลังงาน นิคมอุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใช่หรือไม่ และเป้าหมายที่ต้องการจะเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศไทยจำนวน 25.9 ล้านไร่ ภายใน 10 ปี พื้นที่เหล่านี้อ้างว่าสงวนไว้เพื่อการอนุรักษ์ แต่จะริดรอนสิทธิที่ดินทำกินของชาวบ้านมากมายขนาดไหน หรือเป็นเพียงพื้นที่ที่ใช้อำนาจทวงคืนมาเพื่อเปิดให้เอกชนได้ใช้ประโยชน์กันแน่

ตามที่ พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงความคืบหน้าปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกที่ทำเนียบฯ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2558 ว่า “รัฐบาลไม่สามารถยอมให้เกิดพฤติกรรมละเมิดกฎหมาย เอาเปรียบประเทศ และรังแกทรัพยากรที่ควรสงวนรักษาไว้ให้ลูกหลาน แบบนี้ต่อไปได้…”

หากพิจารณาดูแล้ว ณ เวลานี้ รัฐควรแถลงให้ชัดว่า รัฐบาล ข้าราชการ และนายทุน คือกลุ่ม พวกเดียวกันมากกว่าใช่หรือไม่

 

 

บทบาทงาน “อสม.” หลังนโยบาย “ประกันสุขภาพถ้วนหน้า”

2558 กันยายน 28
โดย เดอะ อีสาน เรคคอร์ด

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้ร่วมดำเนินงานระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในประเทศไทยมาเป็นเวลา 35 ปีแล้ว และประเทศไทยก็ได้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาเป็นเวลาหลายปีแล้วเหมือนกัน งานอาสาสมัครฯ ดังกล่าวแต่เดิมทีก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้ชุมชนยากจนและกันดารสามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขที่จำเป็น แล้วปัจจุบัน อสม. ยังมีความจำเป็นอยู่หรือไม่

VHVFeature1

เมขลา นนทสิริ วัย 47 ปี เป็นโรคความดันโลหิตสูงและแทบจะเดินไม่ได้เนื่องจากภาวะกระดูกขาดแคลนแคลเซียม สุขภาพเมขลาจะดีขึ้นได้หากทว่าเธอได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันเธอสามารถพึ่งพาการช่วยเหลือจากอุทุมพรได้เพียงทางเดียว

โดย โซอี สวารท์ซ มาริโกะ พาวเวอร์ส และ เคที มาทีสัน

ขอนแก่น — เมขลา นนทสิริ นั่งอยู่ทางเข้าบ้านเช่าขนาดสองห้องของเธอในชุนแออัดแห่งหนึ่งในขอนแก่น เธอป่วยเป็นโรคภาวะกระดูกขาดแคลนแคลเซียม โรคร้ายดังกล่าวทำให้เธอแทบจะเดินไม่ได้ การอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดในเขตเมืองโดยที่ร่างกายพิการนั้นก็ถือว่ายากลำบากมากพอแล้ว ถ้าหากไม่มีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเข้ามาเยี่ยมเยือนในแต่ละวัน ชีวิตของเมขลาคงจะยากลำบากมากไปกว่านี้

เมขลาอาศัยอยู่ที่ชุมชนแออัดเทพารักษ์ 5 ซึ่งเป็นหนึ่งในอีกหลายชุมชนแออัดในจังหวัดขอนแก่น บ้านของเธอตั้งอยู่หลังเส้นทางเดินหลักอันคับแคบของชุมชน แต่ทว่าทางเข้าบ้านของเมขลานั้นแคบยิ่งกว่า หากมองจากบ้านของเมขลาจะสามารถเห็นรางรถไฟได้ชัดตาทีเดียว เมขลาเองก็เหมือนกับทุกคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ เธอชินกับการต้องหยุดบทสนทนาขณะรถไฟวิ่งผ่านพร้อมกับเสียงดังที่ทำให้แทบจะไม่ได้ยินอะไร

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เมขลาต้องกังวลถึง แต่มีสิ่งเดียวที่เธอไม่ต้องเป็นห่วงก็คืออาหารการกินในตอนเที่ยง ในแต่ละวัน อุทุมพร ศรีชัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจะมาเยี่ยมเยือนและเอาอาหารกลางวันมาให้เมขลา อุทุมพร วัย 52 ปี ได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ อสม. ของชุมชนมากว่า 6 ปีแล้ว เธอมีหน้าที่ดูแลผู้พิการ 15 คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเทพารักษ์และชุมชนอื่นๆ ใกล้เคียง

ในชุมชนของเธอเอง อุทุมพรและเจ้าหน้าที่ อสม. คนอื่นอีก 9 คน ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประสานการดำเนินงานระหว่างชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนและหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ เจ้าหน้าที่ อสม. ทำหน้าที่ให้บริการงานด้านสาธารณสุขต่างๆ เช่น ตรวจวัดความดันโลหิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และบางครั้งยังต้องพาชาวบ้านไปโรงพยาบาลอีกด้วย

ประเทศไทยได้สร้างระบบบริการด้านสุขภาพนี้มาตั้งแต่ปี 2523 ภายหลังการลงนามคำประกาศอัลมา อตา ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศกำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกคน

ในช่วงทศวรรษระหว่างปี 2523 ถึง 2533 ประชากรจำนวนมากยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่กันดารซึ่งการเดินทางยังคงยากลำบาก ค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์และการรักษามีราคาสูง ทำให้คนยากคนจนไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ จึงเป็นหนทางให้ชุมชนต้องพัฒนาปรับปรุงวิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง

ในปี 2558 ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ตามข้อมูลโครงการพัฒนาขององค์กรสหประชาชาติ จำนวนครัวเรือนผู้ยากไร้ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงจากร้อยละ 3.4 ในปี 2539 เหลือน้อยกว่าร้อยละ 1.3 ในปี 2552 นั่นหมายความว่าประชาชนชาวอีสานได้รับการศึกษาและมีความเป็นประชากรเมืองมากขึ้น

และที่สำยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2545 มีการประกาศใช้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือเรียกว่า 30 บาทรักษาทุกโรค

แต่ทว่างานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในปี 2548 ประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่ อสม. ทั้งหมด 700,000 คน ปัจจุบันจำนวนประชาชนที่ทำหน้าที่เป็น อสม. มีมากกว่าหนึ่งล้านคน ซึ่งอาสาสมัครทั่วประเทศแต่ละคนจะดูแลครัวเรือนตั้งแต่ 7 ถึง 12 ครัวเรือนในแต่ละชุมชนที่ตัวเองอาศัยอยู่ และต้องประสานงานสืบเนื่องกับนโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐอย่างเป็นระบบ

งบประมาณต่อปีของงาน อสม. มีมากกว่า 7.2 พันล้านบาท ซึ่งงบดังกล่าวประกอบด้วยเงินกองทุนค่าสนับสนุนให้กับอาสาสมัครรายละ 600 บาทต่อเดือน ซึ่งได้เริ่มมอบให้กับอาสาสมัครเหล่านี้มาตั้งแต่ปี 2544

หากดูความเปลี่ยนแปลงด้านสถิติจำนวนประชากรผู้ยากจนในประเทศไทยและการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขที่ขยายมากขึ้น เจ้าหน้าอาสาสมัครเหล่านี้ยังมีความจำเป็นอยู่หรือไม่?

อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร. อมร นนทสุต ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งดูแลโครงการสาธารณสุขมูลฐานแห่งชาติตั้งแต่ปี 2526-2529 ปัจจุบันดร. อมร อายุ 87 ปีและพ้นจากตำแหน่งแล้ว แต่ทว่าเมื่อโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) เริ่มต้นขึ้นนั้น เขาเป็นผู้ที่คอยดูแลโครงการอย่างใกล้ชิด

พันธกิจโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) คือการขยาย “การเข้าถึงของชุมชน” โดยการมอบหมายให้ชาวบ้านดูแลการสาธารณสุขมูลฐานเองและสร้าง “อำนาจการดูแลสุขภาพของตนเอง” ขึ้น ดร. อมรกล่าวให้สัมภาษณ์ผ่านทางอีเมลกับทางเดอะอีสานเรคคอร์ด เดิมทีนั้นเขาเองหวังที่จะเห็น “ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการวางแผนและการจัดการด้านสุขภาพ” แต่ ดร.อมรยอมรับว่า “ปัจจุบันพันธกิจดังกล่าวยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์”

รายงานในปี 2540 พบว่ามีการใช้บริการเจ้าหน้าที่ อสม. ลดลงเนื่องจากประเทศไทยได้มีความเป็นเมืองมากขึ้นและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ดีขึ้น ดังนั้น “มีจำนวนประชาชนมากขึ้นที่ส่งตัวเองเข้ารับการรักษาในระดับบริการดังกล่าว” รายงานระบุ

“คนที่อาศัยอยู่ในเมืองมีทางเลือกในการพบแพทย์ พวกเขาก็เลยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ อสม. อีกต่อไป” วนารัตน์ คงคำ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงาน อสม. ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นกล่าว

ผู้สนับสนุนงานอาสาสมัครสาธารณสุขฯ ชี้ให้เห็นว่างาน อสม. สอดคล้องการพัฒนาชุมชนอย่างแน่นแฟ้น ซึ่งเป็นบทบาทที่ไม่สามารถเติมเต็มได้โดยการบริการด้านสาธารณสุขจากฝ่ายรัฐเพียงอย่างเดียว

“เจ้าหน้าที่ อสม. เป็นต้นแบบของชาวบ้านในชุมชน อาสาสมัครฯ เหล่านี้อุทิศตนทำงานเพื่อสังคมหลายอย่าง ได้รับการเคารพนับถือและอาจได้รับเลือกให้เป็นผู้นำชุมชน” วราภรณ์ ชูคันหอม เลขาธิการผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขอำเมืองขอนแก่นกล่าว

เจ้าหน้าที่รัฐที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม. ได้แสดงความคิดเห็นและยืนยันว่างานของ อสม. ยังมีบทบาทสำคัญต่อระบบงานสาธารณสุขในประเทศ วนารัตน์กล่าวว่าตั้งแต่เริ่มดำเนินการโครงการ อสม. “ซึ่งออกแบบโดยเฉพาะเพื่อให้คนยาคนจนสามารถเข้าถึงระบบบริการทางสาธารณสุขได้”

ในหลายกรณี ภาวะขาดซึ่งระบบการขนส่งก็เป็นอุปสรรคต่อการรักษาทางการแพทย์ สำหรับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในภาคอีสานแล้ว การเดินทางมาโรงพยาบาลอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก ในการแก้ปัญหาดังกล่าว งาน อสม. ในอีสานจึงได้ก่อตั้ง “สุขศาลา” สถานีดูแลอนามัยขนาดเล็ก ที่เจ้าหน้าที่ อสม. ให้การดูแลสุขภาพเบื้องต้นใกล้บ้านประชาชน

“โครงการพัฒนาสุขศาลาดำเนินไปได้ดี” วราภรณ์กล่าว อีกยังเสริมว่าโครงการนี้ช่วยให้ประชาชนที่ต้องการการรักษา “ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาล”

ขณะที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขฯ ก็เป็นสมาชิกในชุมชนนั้นๆ พวกเขาเหล่านี้ต่างรู้ว่าเพื่อนบ้านใกล้เคียงร่วมอาศัยในชุมชนเดียวกันต้องต่อสู้ดิ้นรนทำมาหากินอย่างไรในแต่ละวัน และพวกเขาเองก็สามารถคอยดูคอยติดตามชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปของแต่ละครัวเรือนที่ตนเองรับผิดได้ เจ้าหน้าที่ อสม. สามารถช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่เดินเหินไม่ได้โดยการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นช่วยอาบน้ำ ทำความสะอาด หรือแม้กระทั่งจัดหาอาหารที่เหมาะสมมาให้

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เจ้าหน้าที่ อสม. เหล่านี้ช่วยเหลือชาวบ้านในการแนะนำหน่วยงานทางการแพทย์ที่พวกเขาต้องไปติดต่อหรือขอเข้ารับการรักษาบริการ เมื่อตอนที่เมขลาเริ่มมีปัญหาในการเดิน เธอไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้อรถเข็นมาใช้ แต่อุทุมพรก็ได้เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ โดยติดต่อขอให้ทางเทศบาลนครขอนแก่นสนับสนุนงบประมาณมาซื้อรถเข็นให้กับเมขลา

งานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านยังได้ทำหน้าที่อบรมให้ความรู้เบื้องต้นด้านสาธารณสุขและสุขภาพให้กับชาวบ้านที่ได้รับเลือกอาสาเข้ามา

ชาวบ้านที่อาสาเข้ามาจะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อกับระบบการดูแลสุขภาพที่เป็นทางการและหนุนเสริมระบบการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันในชุมชนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทการเป็นสะพานเชื่อมต่อดังกล่าวมีความหมายเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ สมภาร สอนพรหมมา ชาวบ้านวัย 50 ปี แห่งบ้านโคกสี หมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ห่างออกไปจากตัวเมืองขอนแก่น 8 กิโลเมตร สมภารเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ อสม. อีก 20 คนที่ทำหน้าที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านถึงวิธีป้องกันตนเองจากโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหนะ เช่น โรคไข้เลือดออก ภารกิจของเธอในแต่ละสัปดาห์คือการไปเยี่ยมเยือนครอบครัวที่เธอรับผิดชอบ สมภารต้องเอาลูกปลาและทรายอะเบทไปให้กับชาวบ้านเพื่อใช้กำจัดลูกน้ำในแหล่งน้ำในครัวเรือน

VHVFaeature-2

สมภาร (ถ่ายคู่กับลูกสาวของเธอ) ใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันทำงานในไร่นาของตนเอง แต่ทุกสองชั่วโมง เธอจะต้องหยุดพักงานเพื่อมาดูแลแม่ที่แก่ชรา สมภารต้องผูกมือแม่เธอติดกับเตียงเพื่อกันไม่ให้แม่ดึงสายให้อาหารออก เจ้าหน้าที่ อสม. ส่วนใหญ่มักมีงานประจำทำและใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทำงานอาสาให้กับชุมชน จากข้อมูลองค์กรสหประชาชาติพบว่าอัตราศักยภาพของการสนับสนุนในประเทศไทยกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว โดยภายในปี 2568 จำนวนตัวเลขผู้ใหญ่วัยทำงานที่มีศักยภาพสนับสนุนประชากรอายุ 65 ปี หรือมากกว่าจะลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนในปี 2549

“เจ้าหน้าที่ อสม. และชาวบ้านอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน ดังนั้นอาสาสมัครฯ เหล่านี้จึงรู้ถึงปัญหาของชาวบ้านได้ดีกว่าหมอ อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือกันและกันได้เป็นอย่างดี” จิตติ เชิดชู ผู้นำชุมชนเทพารักษ์ 5 กล่าว

ในประเทศไทยงานบริการทางสาธารณสุขโดยอาสาสมัครที่อาศัยอยู่ในชุมชนถือว่ามีประสิทธิภาพ เนื่องจากว่างานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ปฏิบัติกันในเชิงวัฒนธรรมอยู่แล้ว ชาวบ้านดูแลสมาชิกในครอบครัวของตนเอง และขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่

 

ผังเมือง เรื่องย้าย บขส.

2558 กันยายน 23
โดย เดอะ อีสาน เรคคอร์ด

สัมภาษณ์ ธรรมวุฒิ อินทจักร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง

ประเด็นปัญหาเรื่องการย้ายจุดจอดรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดขอนแก่น จากที่สถานีขนส่งแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ทุกเส้นทางเดินรถ ไปรวมกับสถานีขนส่งแห่งที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 9 กิโลเมตร ตามมติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งจังหวัดขอนแก่น จนทำให้เกิดความไม่พอใจจากหลายฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ

ล่าสุด หลังจากการคัดค้านโดยการเดินขบวนรณรงค์ และยื่นหนังสือคัดค้านต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศาลปกครอง ภาคที่ 4 จังหวัดขอนแก่น มีคำสั่งรับคำฟ้องของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในนาม เครือข่ายปกป้องสิทธิประชาชนชาวขอนแก่น ที่ยื่นฟ้องอธิบดีกรมขนส่งทางบกทางบก และคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกจังหวัดขอนแก่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกคำสั่งย้ายสถานีขนส่งดังกล่าว และศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองในการใช้ สถานีขนส่งที่ 1 และ 2 แล้ว

ทั้งนี้ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณเขตตัวเมืองของจังหวัดขอนแก่น มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยประมาณ 20,000 คนต่อวัน เพราะอยู่ใกล้กับโรงเรียนและสถานที่ราชการมากมายล้อมรอบ การย้ายสถานีขนส่งแห่งที่ 1 ออกไปรวมกับสถานีขนส่งแห่งที่ 3 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร ย่อมส่งผลกระทบทำให้ผู้โดยสารต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในการโดยสารรถสาธารณะเข้ามาในเมืองอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่ยังเป็นคำถาม ตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งจังหวัดขอนแก่น ให้เหตุผลว่า การย้ายสถานีขนส่งทั้งหมด พร้อมกับรถโดยสารกว่า 57 สายการเดินรถ ไปรวมกันที่สถานีขนส่ง 3 ซึ่งอยู่รอบนอกตัวเมือง จะสามารถแก้ปัญหาด้านการจราจรในเขตเมืองขอนแก่นได้

แต่เหตุผลดังกล่าวนี้เป็นข้อเท็จจริง จริงหรือ

อีสานเรคคอร์ด ได้สัมภาษณ์ ธรรมวุฒิ อินทจักร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง ขอคำอธิบายปัญหาเรื่องการย้ายสถานีขนส่งในมุมมองด้านผังเมือง เพื่อทำให้ภาพปัญหาดังกล่าวชัดขึ้น

ธรรมวุฒิ อินทจักร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง

ธรรมวุฒิ อินทจักร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง

ประเด็นแรก สถานีขนส่งแห่งที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณถนนประชาสโมสร ซึ่งอยู่ในเขตสีแดงของผังเมือง คือ เป็นเขตที่มีอาคารพาณิชย์หน่าแน่น ส่วนสถานีขนส่งแห่งที่ 3 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีเขียวของผังเมือง คือ เป็นพื้นที่สำหรับเกษตรกรรม

ตามแผนที่ผังเมืองกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามประกาศกฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น พ.ศ 2542 ซึ่งประกาศกฎกระทรวงฉบับนี้หมดอายุตั้งแต่ปี 2549 และปัจจุบันยังไม่มีการประกาศผังเมืองฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้เป็นเวลากว่า 9 ปี ทำให้เกิดช่องว่างให้มีการปลูกสิ่งก่อสร้างที่ขัดต่อกฎหมายผังเมือง และใช้ประโยชน์ในที่ดินในทางที่ผิดได้ รวมทั้งยังเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาการจราจร เนื่องจากไม่สามารถจัดระเบียบเมือง

ส่วนประเด็นการย้ายสถานีขนส่ง ก็เป็นเรื่องการจัดการผังเมืองเช่นกัน เพราะหากไม่มีการประกาศใช้ผังเมือง ก็ไม่สามารถรู้ถึงทิศทางการเติบโตของเมือง ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ชัดเจนว่า การย้ายสถานีขนส่ง 1 ออกไปจะเป็นการเหมาะสมหรือไม่ หรือ หากสถานีขนส่ง 1 ยังตั้งอยู่ที่เดิม จะมีวิธีการจัดการอย่างไร

สัญญาลักษณ์รูป ดาวสีขาวแสดงตำแหน่งสถานีขนส่งแห่งที่ 1 โดยสังเขป สัญญาลักษณ์รูป ดาวสีแดงแสดงตำแหน่งสถานีขนส่งแห่งที่ 3 โดยสังเขป

สัญญาลักษณ์รูป ดาวสีขาวแสดงตำแหน่งสถานีขนส่งแห่งที่ 1 โดยสังเขป
สัญญาลักษณ์รูป ดาวสีแดงแสดงตำแหน่งสถานีขนส่งแห่งที่ 3 โดยสังเขป

สาเหตุจริงๆ ของปัญหาจราจร แก้ปัญหาได้ด้วยการย้าย บขส.

ถ้าจะพูดเรื่องนี้กันจริงๆ เราต้องกลับมาดูที่ตั้งของสถานีขนส่งแห่งที่ 1 ในปัจจุบันกันก่อน ซึ่งในอดีตในประมาณปี 2515 ที่ตั้งตรงนี้ถือว่าเป็นบริเวณชานเมือง จนถึงปัจจุบันเกิดการขยายตัวของตัวเมืองขอนแก่นจนทำให้ในปัจจุบันที่ตั้งของสถานีขนส่งถ้าเทียบกับขนาดเมืองตอนนี้ก็ถือได้ว่าตั้งอยู่บริเวณกลางเมือง ดังนั้นปัญหาการจราจรจึงตามมาจากรถในตัวสถานีขนส่งเอง หรือรถขนส่งมวลชนในเมือง ก็คือรถสองแถวที่วิ่งเข้ามาในบริเวณสถานีขนส่งเป็นจำนวนมาก

คำถามคือ ปัญหาพวกนี้เราแก้ได้ไหม ผมคิดว่าแก้ได้ในหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งการย้ายตัวสถานีขนส่งออกไปอยู่นอกเมืองก็เป็นอีกหนึ่งวิธี ถามว่าถ้าสถานีขนส่งมันยังคงอยู่ในเมืองแล้วมีวิธีการอื่นไหมที่จะทำให้มันอยู่ได้ ซึ่งผมคิดว่าทำได้ ถ้ามีการบริหารจัดการที่ดี มีคนเข้าไปบริหารจัดการอย่างจริงจัง ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปดูแลมันอย่างชัดเจน เช่นอย่างที่มีการทำมาแล้วอย่าง คือทำเป็นทางเดินรถวันเวย์ หรือกำหนดเวลาเข้าออกอย่างชัดเจนห้ามไม่ให้มีการจอดรถค้างไว้ ก็ต้องเป็นหลายฝ่ายที่จะต้องทำหน้าที่ของตัวเอง ซึ่งก็มีการทำอะไรแบบนี้อยู่แต่เป็นเพียงช่วงสั้นๆ เท่านั้น

ถ้าจะมองจังหวัดขอนแก่นในภาพใหญ่ ซึ่งสภาพ ณ ปัจจุบันนี้ ในเมืองขอนแก่นแยกไหนรถก็ติดทั้งนั้น การทำวันเวย์ให้มากเพียงแค่บริเวณที่สถานีขนส่งให้เชื่อมต่อทั้งเมืองมันก็เป็นวิธีอีกอย่าง แต่ก็ไม่มีคนทำ มันก็เลยเป็นปัญหาที่สะสมกันมาเป็นเวลานาน

การย้าย บขส. 1 มีความเหมาะสม?

การเสนอย้ายสถานีขนส่ง ผมคิดว่าก็ดีนะ แต่ปัญหาคือการย้ายไปที่ใหม่ ความพร้อมของระบบที่จะไปเสิร์ฟกับสถานีขนส่งที่ใหม่มันพร้อมหรือยัง นี้คือคำถามที่สำคัญมากกว่า การย้ายออกไปโดยระบบที่พูดถึงมันยังไม่พร้อม ไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่จะไปรับคนจากสถานีขนส่งใหม่ส่งเข้ามาในเมือง ก็จะกลายเป็นการสร้างภาระให้คนในเมืองมากกว่า ซึ่งเป็นหน้าที่ใครจะต้องทำ แต่ตอนนี้ทุกฝ่ายต่างลอยตัวเหนือปัญหากันหมด

ถ้าพูดเรื่องผังเมืองจริงๆ ที่ตั้งเป็นสิ่งสำคัญ แต่ที่สำคัญกว่าคือการบริหารจัดการ ถ้าบริหารไม่ดีคุณไปตั้งตรงไหนมันก็มีปัญหา ในต่างประเทศมีศูนย์กลางการขนส่งที่ทั้งอยู่ในและนอกเมือง หรือมีทั้งสองแบบในเมืองเดียว แต่เขามีระบบย่อยที่เข้ามาสอดรับกับระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ที่รองรับคนจำนวนมาก ถ้าจะเทียบก็คงเหมือนหมอชิตที่กรุงเทพ ซึ่งตอนนี้ก็จะย้ายหมอชิตไปที่รังสิต ก็เกิดคำถามเดียวกัน แล้วอย่างนี้สถานีขนส่งต้องย้ายไปเรื่อยๆ หรือเปล่า ถ้าเมืองขยายออกไปเราจำเป็นจะต้องย้ายกันไปหรือเปล่า

หมายถึงปัญหาการจราจรในเมืองขอนแก่น อยู่ที่การจัดการระบบขนส่งมวลชนทั้งระบบ

เรามีสถานีขนส่งเราจะดูแลมันยังไง จนไปถึงการที่เราต้องคิดว่าการใช้รถยนต์เป็นขนส่งหลักอย่างทุกวันนี้ ถ้าในอนาคตมันยังใช้ได้อยู่ไหม อย่างในระบบคิดของทางฝั่งประเทศยุโรปใช้ระบบรางในการขนส่งคนเชื่อมต่อประสานเป็นโครงข่ายกันทั้งประเทศ ใช้ระบบรางในการเชื่อมต่อจากเมืองสู่อีกเมือง แต่ของประเทศไทยไปให้ความสำคัญกับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถโดยสารสาธารณะ สมัยก่อนกรุงเทพก็มีระบบราง รถรางเองก็มีใช้ในกรุงเทพ ตอนนี้รอยรถรางก็มีอยู่ ไทยเป็นประเทศแรกๆ ในเอเชียที่มีระบบราง หลังจากอังกฤษและบางประเทศในยุโรปเริ่มทำ รัชกาลที่ห้าก็นำระบบรางเข้ามาทำในประเทศไทยเพียงไม่กี่ปีต่อจากนั้น แต่มันก็หยุดอยู่แค่นี้ รถไฟเราเองก็มีเส้นทางอยู่แค่นี้ ถ้าพูดถึงประสิทธิภาพระบบรางมันแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ ได้มากกว่า

อีกเรื่องที่สำคัญก็คือเส้นทางในการเดินทาง การที่สถานีขนส่งแห่งใหม่ตั้งอยู่บริเวณถนนเลี่ยงเมือง แต่อีกสักยี่สิบปีต่อไปมันจะยังเป็นถนนเลี่ยงเมืองอยู่ไหม ถ้าถึงเวลาที่ถนนเลี่ยงเมืองกลายมาเป็นถนนในเมืองต้องทำอย่างไร อย่างถนนมิตรภาพในตอนนี้ จากที่เป็นถนนไฮเวย์ตอนนี้ก็กลายเป็นถนนกลางเมืองไปแล้ว ถ้าสะท้อนจากตรงนี้ไปที่สถานีขนส่งใหม่ ณ วันหนึ่งถนนเลี่ยงเมืองก็ต้องกลายเป็นถนนในเมือง สถานีขนส่งก็ต้องย้ายอีก แล้วเราต้องย้ายออกไปเรื่อยๆ อีกหรือเปล่า

ถ้าเราคุยกันว่าอีกสามสิบปีถนนตรงนี้จะกลายเป็นถนนในเมือง แล้วมีระบบอะไรสักอย่างมารองรับไว้แล้ว เช่นระบบราง อย่างที่มีความคิดจะทำรถราง BRT หรืออะไรแบบนี้ สถานีขนส่งก็ไม่จำเป็นต้องย้ายอีก แต่หากไม่คุยกันตั้งแต่ตอนนี้ มันก็จะกลายเป็นแบบสถานีขนส่งเก่าอีก ถ้ายังมีการปล่อยให้ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมเมืองก็จะวุ่นวายแบบนี้

ชีวิตอีสาน – “ขอเป็นผู้ให้ดีกว่าผู้รับ”

2558 กันยายน 16
โดย เดอะ อีสาน เรคคอร์ด

เดอะอีสานเรคคอร์ดขอเปิดตัวคอลัมน์การนำเสนอเรื่องราวจากอีสานบนเว็บไซต์ข่าวของเราอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า “ชีวิตอีสาน” ซึ่งจะนำเสนอเรื่องราวของคนอีสาน ทั้งคนที่มีและไม่มีบทบาทอำนาจในสังคม คนยากคนจน คนที่มีฐานะ คนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคม และบุคคลทั่วไปที่ดำเนินชีวิตทำมาหากินในแต่ละวัน

ครั้งแรกของการนำเสนอผ่านคอลัมน์นี้ เราขอนำเสนอเรื่องราวชีวิตและการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ซึ่งดูแลสุขภาพผู้ยากไร้ในชุมชนแออัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น แต่ก็ยังเป็นได้แค่ชุมชนชายขอบของสังคมไทย

โดย โซอี สวาร์ทส, มาริโกะ พาวเวอร์ส และ เคที มาธีสัน

องค์กรสหประชาชาติรายงานว่าสืบเนื่องจากสูงวัยขึ้นของประชากรภายในประเทศ รัฐบาลไทยได้เริ่มให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมจำนวน 300 บาทต่อเดือน แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 10,000 บาท ซึ่งผู้ป่วยที่อุทุมพร ศรีไชยและอำพล โพสนิท ดูแลนั้นต่างมีอายุมากกว่า 60 ปี และพวกเขายังดูแลช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ แตกต่างกันไปแล้วแต่ความเหมาะสม

องค์กรสหประชาชาติรายงานว่าสืบเนื่องจากสูงวัยขึ้นของประชากรภายในประเทศ รัฐบาลไทยได้เริ่มให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมจำนวน 300 บาทต่อเดือน แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 10,000 บาท ซึ่งผู้ป่วยที่อุทุมพร ศรีไชยและอำพล โพสนิท ดูแลนั้นต่างมีอายุมากกว่า 60 ปี และพวกเขายังดูแลช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ แตกต่างกันไปแล้วแต่ความเหมาะสม

ขอนแก่น – “ชีวิตของฉันเองก็ลำบาก แต่เมื่อมองดูคนอื่นๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ชีวิตเขานั้นยากลำบากกว่าเราอีก” นางสาวอุทุมพร ศรีไชย กล่าว เธอกำลังยืนอยู่บนตรอกหรือถนนเส้นเล็กๆ อันเป็นเส้นทางหลักของชุมชนแออัดแห่งนี้ที่เธอเรียกว่าบ้าน สำหรับชีวิตการทำงานของอุทุมพรนั้น ในตอนเย็นเธอทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดที่ตลาดแห่งหนึ่ง แต่ในช่วงตอนกลางวันเธอทำงานเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ที่ต้องคอยดูแลทุกข์สุขเพื่อนบ้านในชุมชนแห่งนี้ที่เธอเองก็อาศัยอยู่เช่นกัน

ทุกๆ วัน อุทุมพรจะต้องเยี่ยมเยียนสมาชิกชุมชนที่เป็นคนชรา คนป่วย ผู้พิการและผู้ที่มีปัญหาทางจิต เธอต้องพบกับเด็กทารก เด็กเล็ก และผู้ติดสุรา เธอยังเห็นอีกว่าชุมชนนั้นกำลังได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นและมีความสามัคคีกันมากกว่าเดิม

อุทุมพรเคยคิดว่าชีวิตของเธอนั้นอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนี้ เธอเกิดและโตที่หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งใกลักับชายเเดนเขมร ตั้งแต่เด็กเธอใฝ่ฝันที่จะเป็นครู อุทุมพรได้เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ แต่เธอสอบบรรจุครูไม่ผ่าน เพราะสอบตกวิชาความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นวิชาที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในตอนนั้น

เมื่อความฝันของการเป็นครูต้องสลายลง อุทุมพรคงหมดหวังไปแล้ว แต่เมื่อเธอกลับเลือกใช้ชีวิตบนอีกเส้นทางที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เช่นกัน เฉกเช่นที่เธอทำอยู่ทุกวันนี้

“การให้ดีกว่าการรับ” อุทุมพรในวัย 52 ปีกล่าว เธอยังโสดและไม่มีลูก เธอทำงานเป็น อสม. ชุมชนแห่งนี้มาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว และได้รับเงินสนับสนุนเพียงเดือนละ 600 บาท เธอเล่าว่างานอาสาบริการชุมชนที่เธอดำเนินกิจกรรมอยู่ทุกวันนี้ทำให้เธอมีความสุขและมีความมั่นใจมากขึ้น

ในแต่ละวันอุทุมพรจะเริ่มทำงานโดยนำอาหารกลางวันที่ได้รับบริจาคจากโรงเรียนใกล้ชุมชนเอาไปแจกจ่ายให้กับผู้พิการที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่เธออยู่และชุมชนใกล้เคียง ส่วนอำพล โพธิสนิท ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งเพื่อนและผู้ป่วยที่อุทุมพรต้องดูแล ก็มักจะมาช่วยเธออยู่เสมอ โดยที่เขาทำหน้าที่เป็นคนขับรถพาเธอไปยังที่ต่างๆ และเป็นเพื่อนคอยให้กำลังใจ

“ในชุมชนมีคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่เยอะมาก ฉันก็เลยเขียนโครงการไปของบจากเทศบาลฯ เพื่อมาใช้เป็นค่าอาหารให้กับคนเหล่านั้น” อุทุมพรกล่าว ซึ่งโครงการจัดส่งอาหารกลางวันให้กับผู้พิการได้เริ่มดำเนินขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

กระนั้นก็ตาม สิ่งที่อุทุมพรปฏิบัติอยู่ทุกวันนั้นมีมากกว่าการนำอาหารไปให้คนพิการเหล่านี้ หน้าที่อื่นๆ ที่เธอทำ ได้แก่ การเยี่ยมเยียนผู้ป่วยในชุมชน ตรวจวัดค่าความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือด เตือนผู้ป่วยให้รับประทานยา และบางครั้งเธอยังต้องช่วยพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลด้วยตนเอง

ขณะที่พวกเขาทั้งสองเดินไปตามตรอกถนนเส้นหลักของชุมชน สมาชิกชุมชนสลัมต่างพา กันทักทายและพูดคุยกับอุทุมพรและอำพลอย่างคุ้นเคยและเป็นกันเอง โดยปกติ แล้ว อสม. คนอื่นๆ ส่วนใหญ่มักจะปฏิบัติงานเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ชุมชนเทพารักษ์ 5 ตั้งอยู่ริมรางรถไฟในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่น ซึ่งซ่อนตัวอยู่ตามชายขอบของสังคมเมือง สมาชิกชุมชนหลายคนประกอบอาชีพสานตะกร้าขาย ซึ่งขายได้ใบละ 50 บาท นับตั้งแต่ได้สัญญาเช่าที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทยทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้สามารถอาศัยอยู่ได้ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคจากหน่วยงานรัฐ ทำให้ชุมชนสามารถใช้น้ำประปาและไฟฟ้าได้ แต่ค่าน้ำและค่าไฟฟ้าก็ยังคงมีราคาสูงเกินไปสำหรับผู้อาศัยบางครัวเรือน

เฉกเช่นเดียวกันกับผู้อาศัยคนอื่นๆ เมื่อสิบหกปีที่แล้วอุทุมพรได้เดินทางออกจากบ้านเกิดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อมาหางานทำในเมืองใหญ่ และเธอก็ได้เข้ามาพักอาศัยที่ชุมชนแออัดริมทางรถไฟในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ผู้อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดหลายคนมีทางเลือกในการรักษาระดับครัวเรือนที่ค่อนข้างจำกัด เพราะการอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด พวกเขาไม่มีญาติพี่น้องที่สามารถพึ่งพาอาศัยยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สามารถเดินเหินได้ อุทุมพรเห็นถึงความจำเป็นของการดูแลแบบพึ่งพาอาศัยกันในลักษณะนี้ เธอเล่าว่า “เราดูแลกันเหมือนญาติพี่น้อง ไม่ได้ปฏิบัติว่าจะต้องดูแลเขาเพราะเขาเป็นผู้ป่วยที่จะต้องดูแล”

หกปีที่แล้วอุทุมพรได้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและได้เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติระยะเวลาหกเดือน ซึ่งเธอได้เรียนรู้และฝึกฝนเกี่ยวกับการดูแลผู้พิการและผู้พิการทางสายตา

อุทุมพรเล่าว่าโครงการฝึกปฏิบัติดังกล่าวยังได้สอนให้เธอมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถควบคุมสถานการณ์ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ ครั้งหนึ่งเพื่อนบ้านคนหนึ่งมีอาการหลอดเลือดในสมองโป่งพอง และอุทุมพรเป็นคนแรกที่ต้องเข้าช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เช้าวันนั้นอุทุมพรกำลังกินข้าวอยู่กับเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่าชายคนนั้นมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรง อุทุมพรจำได้ว่าในวันนั้นชายคนดังกล่าวได้ดื่มเหล้าขาวขวดเล็กไปแล้วหนึ่ง ขวด หลังจากดื่มเหล้าขาวแล้วชายนั้นลุกขึ้นยืนไม่ได้ แล้วก็ไอออกมาเป็นเลือด อุทุมพรจึงรีบโทรเรียกรถพยาบาลเคลื่อนที่และโทรหาอาสาสมัครคนอื่นๆ ให้มาช่วยดูแลผู้ป่วยรายนี้ พวกเขาช่วยกันรักษาพยาบาลเบื้องต้นอยู่ประมาณ 30 นาทีก่อนรถพยาบาลเคลื่อนที่จะเดินมาถึง

อุทุมพรต้องดูแลและอยู่กับผู้ป่วยรายนี้ที่โรงพยาบาล เพราะว่าเขาไม่มีญาติพี่น้องที่จะมาดูแล และเขาเองก็ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในวันเดียวกันนั้นเอง อุทุมพรกล่าวว่าเธอนั้น “พร้อมสำหรับสถานการณ์แบบนี้” และรู้สึกยินดีที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือชายคนนั้นเท่าที่เธอจะทำได้

อุทุมพรคิดเหนือไปกว่าว่าเธอจะช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไร เธอขอเลือกที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ อย่างเช่น อำพล ผู้เป็นทั้งคนขับรถ คนป่วยและเพื่อนผู้ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ทำงานบริการชุมชนแห่งนี้ อำพลสูญเสียเเขนข้างซ้ายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อห้าปีที่แล้ว

“ผมเคยอยู่กับแฟน แฟนจะช่วยดูแลผม แต่เลิกกันแล้ว แต่ก่อนเรากินเหล้ากันเยอะมากครับ” อำพลเล่าถึงอดีต ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ห้องเช่าภายในบ้านหลังเดียวกันกับอุทุมพร ซึ่งเธอได้แบ่งให้เขาเช่า

อุทุมพรช่วยให้อำพลได้รับสวัสดิการผู้พิการจากรัฐบาล เขากล่าวว่า “แต่ก่อนผมไม่มีบัตรผู้พิการ แล้วผมเองก็ไม่รู้ว่าผมจะได้สวัสดิการอะไรจากรัฐบาล จนผมได้มาเช่าห้องที่บ้านของคุณอุทุมพร ผมถึงรู้และได้บัตร”

อุทุมพรช่วยเหลืออำพลในหลายๆ ด้าน "เขาช่วยผมอาบน้ำแล้วก็สระผม" อำพลกล่าว "คุณอุทุมพรและคนอื่นๆ ต่างให้กำลังใจ ให้ผมทำตัวดีขึ้น ให้งดดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษา"

อุทุมพรช่วยเหลืออำพลในหลายๆ ด้าน “เขาช่วยผมอาบน้ำแล้วก็สระผม” อำพลกล่าว “คุณอุทุมพรและคนอื่นๆ ต่างให้กำลังใจ ให้ผมทำตัวดีขึ้น ให้งดดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษา”

ภายในบ้านพักที่ทั้งสองแบ่งกันอยู่ อำพลใช้มือข้างขวาหยิบเอาลำโพงขนาดพกพาเครื่องธรรมดาออกมา จากนั้นเขาก็เสียบแฟลชไดรฟ์ซึ่งบันทึกเพลงโปรดของเขาหลายเพลงไว้ในนั้น อุทุมพรซื้อลำโพงเครื่องนี้ให้กับอำพลและสนับสนุนให้เขาใช้ความสามารถพิเศษของตนเองทำมาหากินเป็นนักดนตรีร้องเพลงตามตลาดใกล้ชุมชน

“ตอนนี้ชีวิตผมดีขึ้นเยอะเลยครับ คุณอุทุมพรช่วยให้ผมออกไปข้างนอกแล้วก็ทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูตัวเอง ถ้าไม่มีเขา แต่ละวันผมคงนอนข้างถนน เดินเตร็ดเตร่แล้วก็นอนตามสถานีรถไฟ”

จากนั้นอำพลได้แสดงความสามารถร้องเพลงลูกทุ่งผ่านไมโครโฟน เสียงคีย์บอร์ดและกลองสังเคราะห์ดังตามจังหวะที่เขาร้อง อำพลร้องเพลงอย่างมั่นใจขณะที่อุทุมพรมองดูเขาพลางกับยิ้มชื่นชม

เปิดตัวหนังสือ มวลดอกไม้ในยุค ในโครงการชายคาเรื่องสั้นลำดับที่ 6

2558 สิงหาคม 24
โดย เดอะ อีสาน เรคคอร์ด

อุบลราชธานี- วันที่ 10 สิงหาคม งานหนังสือและการเรียนรู้ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอล์ล(สุนีย์) ได้จัดงานเปิดตัวหนังสือหนัง “มวลดอกไม้ในยุคมืด” รวมเรื่องสั้นลำดับที่ 6 ในโครงการประกวดชายคาเรื่องสั้น พร้อมกับเปิดตัว หนังสือรวมเรื่องสั้น “ตะวันออกเฉียงเหนือ” ของ ธีร์ อันมัย (ธีรพล อันมัย อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

1

โครงการชายคาเรื่องสั้นเกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มนักเขียนอิสระในภาคอีสานเพื่อจัดทำหนังสือรวมเรื่องสั้นแบบต่อเนื่องโดยให้นักเขียนจากทั่วประเทศส่งเรื่องสั้นเข้ามาทำการคัดเลือก โดยมี มาโนช พรหมสิงห์ นักเขียนรางวัล “รพีพร”เป็นบรรณาธิการ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางอิสานเรคคอร์ดได้เคยมีโอกาสสัมภาษณ์ คุณมาโนช พรหมสิงห์ ถึงความคิดริเริ่มในการทำโครงการ “ชายคาเรื่องสั้น” เผยแพร่ในเว็บไซต์อิสานเรคคอร์ด 

โดยคุณมาโนช ได้ขึ้นเวทีพูดคุยแรก เปลี่ยนถึงขั้นตอนการคัดสรรค์เรื่องสั้นและบรรยายถึงความน่าสนใจในเรื่องสั้นแต่ละเรื่องที่ได้รับคัดเลือกลงในหนังสือเล่มนี้  พร้อมอ่านคำแถลงการณ์วันปลูก  ดอกไม้ในหมู่มืด

2

“ชายคาเรื่องสั้น ลำดับที่ 6 ซึ่งใช้ชื่อปกว่า “มวลดอกไม้ในยุคมืด” นี้ คณะเขียนก็ยังยึดมั่นอยู่กับพันธกิจของวรรณกรรม ที่จะต้องผูกพัน​ รับผิดชอบ​ ​ส่องสะท้อนยุคสมัยของบ้านเมืองอย่างเหนียวแน่นไม่เสื่อมคลาย และสังคมบ้านเมืองของเราก็ย่อมยึดโยงอยู่กับโลกทั้งโลกใบนี้อย่างหลีกไม่พ้นมาต่อเนื่องยาวนาน นับจากมนุษย์สมัยใหม่Homo sapiens   ปรากฏตัวครั้งแรกในแอฟริกาเมื่อ 150,000 ปีก่อน เป็นยุคหินเก่า กระทั่งปฏิวัติชุมชนสู่ความเป็นเมือง แถบลุ่มน้ำทางตะวันออกกลาง​ ดินแดนพระจันทร์เสี้ยวอันสมบูรณ์​ ​(Fertile Crescent)   จึงก่อเกิดอารยธรรม ซึ่งตรงกับคำว่า civilization เมื่อ 4-5,000 ปีก่อน โลกได้ก้าววิวัฒน์ไปข้างหน้า ผ่านยุคหิน ยุคสำริด ยุคเรืองปัญญา ยุคคลาสสิก ยุคหลังสงครามโลก ยุคสงครามเย็น ยุคโลกาภิวัฒน์ ยุคข้อมูลข่าวสาร และ/หรืออื่นๆ ตามมุมมองของนักประวัติศาสตร์หลากหลายสำนัก ทว่าแต่ละยุคสมัยนั้น ล้วนมีชื่อ​ เนื้อหาของการขับเคลื่อนสว่างไสวไปข้างหน้า แม้จะมีบางยุคที่บ่งชี้ถึงความเสื่อมถอย แต่ก็ยังไม่เสื่อมถอยจนถึงที่สุดเท่ากับ​ “ยุคมืด”(Dark Age) อันหมายถึง ความมืดบอดทุกฆาน ประสาท  มืดดับทั้งภูมิปัญญาและหัวใจ ยุคนี้จึงเกิดการล่มสลายของอารยธรรมและความดีงามทั้งมวลในโลกในสังคม

จริงอยู่ว่า-อารยธรรมเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 4-5,000 ปีก่อน แต่อีกราว 1,000 ปีต่อมาก็เกิดยุคมืดครั้งแรกของโลก นั่นคือการล่มสลายของนครรัฐต่างๆ แถบจักรวรรดิเมโสโปเตเมียและอาณาจักรเก่าของอียิปต์ แหละอีก 500 ปีต่อมา ก็เกิดยุคมืดในยุโรปตะวันออก เกิดการล่มสลายของอารยธรรมเกาะครีต รวมถึงแถบลุ่มน้ำสินธุ

ยุคมืดจึงมีสภาพดั่งนักประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า… เมื่อผู้ปกครองยึดเอาความก้าวหน้าและวิทยาการต่างๆ เข้าไว้เพื่อบำรุงบำเรอตน เกิดการผูกขาดความรู้​ ความดีงามไว้เฉพาะบุคคลกลุ่มเดียว ทั้งยังนำเรื่องเหนือธรรมชาติมาเสริมพลังอำนาจของตน ไม่สืบค้นหาความรู้ใหม่ๆ ไม่ตั้งคำถามใหม่ๆ ให้เท่าทันพลวัตรการขับเคลื่อนของผู้คนภายนอกส่วนใหญ่ จึงทำให้สังคมอ่อนล้าถอยหลัง หวนคืนสู่สภาวะความป่าเถื่อน ย้อนกลับไปสู่สภาพไร้หนังสือ ไร้ตัวอักษร ไร้วิทยาการ แหละจะมีก็เพียงเหล่าชนชั้นล่าง พ่อค้า ชาวนา ชาวไร่ ช่างไม้ ช่างหิน ช่างทอ ช่างโลหะที่ค่อยๆ สะสม/พัฒนาความรู้ความสามารถของพวกเขาไปอย่างอิสระ ไม่ถูกควบคุมผูกขาด ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งข้ามสู่คนอีกรุ่น ข้ามเกาะแก่งแผ่นดินแผ่นน้ำไปไกล กำเนิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่กลุ่มผู้ปกครองทำไม่ได้ อย่างคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ กลศาสตร์ เครื่องผ่อนแรงซับซ้อนก้าวหน้ามากมาย

แล้วประเทศไทยล่ะ แล้วแผ่นดินอีสานล่ะ เคยมียุคมืดเกิดขึ้นหรือไม่…

แรกเมื่อเริ่มมีแผนที่เกิดขึ้นกำหนดขอบเขตสัณฐานดินแดนต่างๆ นั้น แผ่นดินอีสานของเราตรงนี้ถูกขีดเส้นกำหนดไว้ในชื่อ​ เมืองเขมรป่าดง เปลี่ยนผ่านสู่ยุคสร้างบ้านแปงเมืองของเจ้าคำผง ยุคประเทศราช ยุคมณฑลอีสานมณฑลลาวกาว ยุคกบฏผีบ้าผีบุญ ยุคสงครามคอมมิวนิสต์ ยุคสงครามเวียดนาม ยุคห้างสรรพสินค้า โรงเรียนกวดวิชาและ 7-eleven ยุคสังคมก้มหน้าและเซลฟี่…

วันย่อมมีมืดสว่าง สังคมบ้านเมืองก็ย่อมมีมืดมนและรุ่งเรือง ดังนั้นจึงฝากการบ้านให้ทุกท่านกลับไปขบคิดไตร่ตรองว่า เคยมีสิ่งใดอุบัติขึ้นที่นี่ มีสิ่งใดถูกลบเลือน มีสิ่งใดจงใจปกปิด มีสิ่งใดถูกตัดทอนตัดต่อ ซึ่งทำให้เราไม่รู้จักรากเหง้าที่แท้จริง ซึ่งส่งผลทำให้ไม่รู้ว่าตนเองคือใครกันแน่ เฝ้าแต่อยู่ไปวันๆ เลื่อนลอย ลืมตัว… อย่าให้ใครยึดกุมอดีต เพราะ ‘ผู้กุมอดีต ย่อมกุมอนาคต’

ในภาวการณ์ปัจจุบัน ที่มีรายการคืนความสุขให้เฝ้าดูอยู่หน้าจอทีวี ช่วงหัวค่ำทุกวัน ควรจะนิยามตั้งชื่อว่าอย่างไร… ยุคสว่างไสวหรือมืดมน?และไม่ว่าจะเป็นเช่นไร

ในกาลข้างหน้า คณะเขียนของเราก็ยังจะขับเคลื่อนวารสารชายคาเรื่องสั้นกันอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยในปี 2559 ข้างหน้านี้ จะเริ่มต้นปีด้วยการประกาศชื่อเรื่องสั้นรางวัลชายคาเรื่องสั้นยอดเยี่ยม ตามมาด้วยงานเปิดตัวชายคาเรื่องสั้น ลำดับที่ 7 (พร้อมกับจัดมอบรางวัลชายคาเรื่องสั้นยอดเยี่ยม) ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2559 และในช่วงงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ จ.อุบลราชธานี ในเดือนสิงหาคม 2559 ณ ซิตี้มอล์ล แห่งนี้ ก็จะเป็นการเปิดตัวชายคาเรื่องสั้น ลำดับที่ 8 ต่อเนื่องกันไปเช่นนี้

ณ บัดนี้ ขอทุกท่านจงมาร่วมชื่นชม กลุ่มดอกไม้เล็กๆ กลุ่มหนึ่ง ที่พร้อมใจกันชูช่อผลิบาน ในวันคืนของความมืดมน เบ่งบานด้วยกล้าหาญ และซื่อตรงต่อพันธกิจชีวิตของตน ขอโปรดจงมาร่วมชื่นชม ดูแลและปกป้อง จงหว่านโปรยเมล็ดพันธุ์ไปทั่วแผ่นดิน แล้ววันของความหวังก็จักมาเยือนในอีกไม่นาน… วันแห่งการผลิบานสว่างไสวของมวลดอกไม้ทั่วทั้งแผ่นดินมาตุภูมิแห่งนี้”

ขอค้อมคารวะทุกท่าน
มาโนช พรหมสิงห์
บรรณาธิการ

รายชื่อเรื่องสั้นที่ได้รับคัดสั้นให้ตีพิมพ์ลงใน “มวลดอกไม้ในยุคมืด”มีดังต่อไปนี้

 1. กิจการของบาทหลวงเทวา – จารี จันทราภา/ปทุมธานี
 2. คาถาปราบผี – เชตวัน เตือประโคน/ปทุมธานี
 3. ทางกลับบ้าน – ชาคริต คำพิลานนท์/กระบี่
 4. ทางเลือก – ชาคริต แก้วทันคำ/ตรัง
 5. มรณกรรมของปราสาททรายภายในร่างนักฝัน – เตชภณ แสงวงศ์/อุบลราชธานี
 6. วรรณกรรมหลังร้านนางคณิกา – ปานศักดิ์ นาแสวง/ลพบุรี
 7. ห่าก้อม – จารุพัฒน์ เพชราเวช/อุบลราชธานี
 8. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนหนาว – พิม นิยม/อุบลราชธานี
 9. 2017 – อนันต์ เกษตรสินสมบัติ/ประจวบคีรีขันธ์
 10. I เขียน letter ถึงเธอ dear John – วิกรานต์ ปอแก้ว/กรุงเทพฯ

 

 

เจ้าหน้าที่ทหาร-ตำรวจขวางชาวบ้านกลุ่มคัดค้านขุดปิโตรเลียมยื่นหนังสือ รมต. พลังงาน

2558 สิงหาคม 14
โดย เดอะ อีสาน เรคคอร์ด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดร. ณรงค์ อัครเศรณี ลงพื้นที่โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีชาวบ้านกลุ่มคัดค้านการขุดเจาะปิโตรเลียมรอยื่นหนังสือ แต่มีเจ้าหน้าที่ทหารเข้าขวางจนไม่สามารถยื่นหนังสือกับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานได้

1

วันที่ 9 สิงหาคมเวลา 9.00 น. ดร ณรงค์ อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมฐานขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม หลุมดงมูล (DM-5) ตำบล กรุงเก่า อำเภอ ท่าคันโท จังหวัด กาฬสินธุ์ โดยมีชาวบ้านทั้งหมด 3 พื้นที่คือกลุ่มอนุรักษ์ดงมูล กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนามูล-ดูนสาดและกลุ่มพิทักษ์ดงมูลจำนวนประมาณ 100 คน ปักหลักรอยื่นหนังสือเรียกร้องให้ยุติโครงการขุดเจาะสำรวจทั้งหมดอยู่ที่บริเวณทางไปหลุมขุดเจาะ

10.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารในเครื่องแบบกว่า 300 นายตั้งแถวกั้นไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปยัง เส้นทางไปพื้นที่หลุมขุดเจาะ ขบวนรถของรัฐมนตรี จึงสามารถเดินทางไปยังหลุดขุดเจาะได้ ต่อมามีเจ้าหน้าที่นอกเครื่อง เข้ามาเจรจากับกลุ่มชาวบ้านเพื่อขอตัวแทนชาวบ้าน 2 คนให้เป็นตัวแทนเข้ายื่นหนังสือกับรัฐมนตรีในพื้นที่หลุดขุดเจาะ แต่ชาวบ้านไม่ยอมและยืนยันให้รัฐมนตรีลงมารับหนังสือกับชาวบ้านด้วยตนเอง

2

11.00 น. เจ้าหน้าที่ทำการผลักดันชาวบ้านออกจากพื้นที่เพื่อเปิดทางให้ขบวนรถของรัฐมนตรีกลับออกจากพื้นที่ โดยชาวบ้านร่วมกันตะโกนเรียกร้องให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานลงมารับหนังสือกับชาวบ้านด้วยตนเอง จากนั้นชาวบ้านทั้ง 3 กลุ่มจึงเดินทางไปรอที่บริเวณ บ้านนาคำน้อย อำเภอหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีโครงการสร้างโรงแยกก๊าซปิโตรเลียม ตามที่มีกำหนดการจากรัฐมนตรีว่าจะเดินทางมา จนถึงเวลา 13.00 น. ขบวนรถรัฐมนตรีไม่ได้เดินทางมาตามที่กำหนดไว้ ตัวแทนชาวบ้านจึงออกมาประกาศว่าจะเข้าไปยื่นหนังสือที่กระทรวงพลังงานต่อไป และจะร่วมกันปกป้องชุมชนจากการขุดเจาะปิโตรเลียม

ขอนแก่นฮือค้าน “ย้าย บขส.” ชี้ต้องมีสองสถานี

2558 สิงหาคม 7
โดย เดอะ อีสาน เรคคอร์ด

6 สิงหาคม 2558

ขอนแก่น – วันนี้ เวลาประมาณ 8.30 น. เครือข่ายปกป้องสิทธิประชาชนชาวขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย ชุมชน บ.ข.ส. ขอนแก่น กลุ่มรักพัฒนา บ.ข.ส. ขอนแก่น เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายชุมชนริมทางรถไฟ 18 ชุมชน เครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ 15 ชุมชน และเครือข่ายคนไร้บ้านขอนแก่น ประมาณ 600 คน รวมตัวเดินขบวนจากสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 ไปยัง ศาลากลางจังหวัด เพื่อคัดค้านมติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก จังหวัดขอนแก่น ที่ให้ย้ายสถานีขนส่ง แห่งที่ 1 ไปรวมกับสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 ภายในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ โดยทางเครือข่าย มีข้อเรียกร้องให้ยกเลิกมติดังกล่าว และให้เปิดใช้ทั้งสองสถานีคู่กัน หลังจากที่ทางคณะกรรมการ ได้มีมติให้ย้ายสถานีขนส่งแห่งที่ 2 ไปแล้วก่อนหน้านี้

กลุ่มผู้คัดค้านการย้ายสถานีขนส่งขอนแก่นจาก แห่งที่ 1 ไปแห่งที่ 3 ในนาม เครือข่ายปกป้องสิทธิประชาชนชาวขอนแก่น ร่วมตัวเพื่อรณรงค์ให้ยกเลิกคำสั่งย้ายสถานีในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ และเรียกร้องให้มีการใช้สถานีขนส่งทั้งสองสถานี

กลุ่มผู้คัดค้านการย้ายสถานีขนส่งขอนแก่นจาก แห่งที่ 1 ไปแห่งที่ 3 ในนาม เครือข่ายปกป้องสิทธิประชาชนชาวขอนแก่น ร่วมตัวเพื่อรณรงค์ให้ยกเลิกคำสั่งย้ายสถานีในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ และเรียกร้องให้มีการใช้สถานีขนส่งทั้งสองสถานี

เครือข่ายปกป้องสิทธิประชาชนชาวขอนแก่น ให้เหตุผลในการคัดค้านครั้งนี้ ว่า การย้ายสถานีโดยสาร ออกไปสถานีขนส่งแห่งที่ 3 ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเกือบ 10 กิโลเมตร จะสร้างความเดือดร้อน และเพิ่มภาระค่าเดินทางให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก อีกทั้งที่ตั้งปัจจุบันของสถานีขนส่งแห่งที่ 1 อยู่บริเวณศูนย์ราชการ และอยู่ใกล้กับโรงเรียนหลายแห่ง ซึ่งสะดวกกับผู้ที่ต้องการติดต่อราชการ นักเรียน และผู้โดยสารทั่วไปสามารถเดินทางต่อไปยังใจกลางเมืองด้วยบริการขนส่งสาธารณะได้อย่างง่ายดาย ศศิธร เพียวง หนึ่งในผู้ร่วมเรียกร้อง วัย 19 ปี กล่าวว่า “มันสะดวกกว่ามากถ้าสถานีโดยสารตั้งอยู่ที่เดิม เพราะมันง่ายที่จะเดินทางต่อ ตอนที่เป็นนักเรียนก็ใช้บริการรถที่สถานีนี้เป็นประจำ ถ้าต้องย้าย นักเรียนคงเดินทางกันลำบาก และค่าใช้จ่ายคงเพิ่มขึ้น”

นอกจากผู้โดยสารจะได้รับผลกระทบแล้ว ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการทั้งใน และรอบๆ บริเวณสถานีขนส่ง รวมถึงชุมชนใกล้เคียง ก็ได้รับผลกระทบด้วย โดย บรรพต ชมรัตน์ พนักงานขับรถสายขอนแก่นอุบลราชธานี กล่าวว่า “ผมได้รับผลกระทบแน่นอน เพราะทำงานเป็นพนักงานขับรถ สถานนีแห่งนี้ตั้งมา 40-50 ปีแล้ว อยู่ดีๆ ก็จะมาย้าย ผม กับคนขับรถอีกเป็นร้อยก็อาจตกงานลำพัน สีลาไกล แม่ค้าหาบเร่วัย 34 ปี อาศัยอยู่ในชุมชนทางรถไฟไม่ห่างจากสถานีขนส่งนัก ให้ความเห็นเพิ่มเติม “ถ้าสถานีขนส่งย้ายออกไป ฉันคงขายของได้ยากขึ้น ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทำยังไงต่อ ถ้าย้ายสถานี”

ด้านแกนนำของเครือข่ายให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาได้ทำหนังสือยื่นไปยังหน่วยงานต่างๆ แต่ไม่ได้รับการพิจารณาใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังเร่งรีบเดินหน้าโครงการ ไม่รับฟังเสียงของผู้ที่คัดค้าน อ้างว่ามีการศึกษาผลกระทบ แต่กลับไม่เปิดเผยให้สาธารณะรับทราบ รวมทั้งใช้การตัดสินใจของคณะกรรมการท้องถิ่น โดยไม่ผ่านมติของกระทรวงคมนาคมถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดระเบียบ บุญมี เต็งเจริญ วัย 53 ปี หนึ่งในแกนนำของกลุ่มคัดค้านเชื่อว่า “ปัญหานี้ เป็นเรื่องการคอรัปชันล้วนๆ

กลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวปราศัย รวมถึงร้องเพลงสร้างขวัญกำลังใจหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในขณะที่แกนนำเจรจากับรองผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการการแจกน้ำและอาหารเพื่อบรรเทาความหิว

กลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวปราศัย รวมถึงร้องเพลงสร้างขวัญกำลังใจหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในขณะที่แกนนำเจรจากับรองผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการการแจกน้ำและอาหารเพื่อบรรเทาความหิว

จากนั้นเวลาประมาณ 9.15 น. นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางเข้ารับฟังปัญหาของทางกลุ่ม โดยนายทวีวัฒน์ อนันตรักษ์ หนึ่งในแกนนำ อ่านแถลงการณ์ ซึ่งมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ได้แก่

 1. ให้มีการเปิดใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารร่วมกันทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 และสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3
 2. ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ซึ่งกำกับดูแลกรมการขนส่งทางบก มีคำสั่งให้มีนโยบายการใส้สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่นร่วมกันทั้ง 2 สถานี ตามข้อเรียกร้องที่ 1 โดยให้รัฐมนตรีช่วย มาเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2558
 3. ถ้าภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ทางเครือข่ายยังไม่ได้รับคำตอบอันเป็นที่น่าพอใจ เครือข่ายปกป้องสิทธิประชาชนชาวขอนแก่น จะมีมาตรการยกระดับการเคลื่อนไหวให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

หลังจากรับฟังแถลงการณ์ ทางจังหวัดได้เชิญกลุ่มแกนนำเข้าร่วมประชุม โดยมีนายพัฒนสันต์ เสงี่ยมศรี นายสวาท อุปฮาต นายวัชรินทร์ เสริมสิริกาญจนา นายทวีวัฒน์ อนันตรักษ์ และนายจิตติ เชิดชู เข้าร่วม และมีนายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ร่วมด้วย รอง ผอ.กรมน.จังหวัดขอนแก่น นายอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ขนส่งจังหวัดขอนแก่น และป้องกันจังหวัดขอนแก่น ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นการเจรจา

หลังเสร็จสิ้นการเจรจา ทางแกนนำ ได้อ่านบันทึกข้อตกลง ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมฟัง โดยมีใจความ ดังนี้

 1. ขอให้ทบทวนการย้ายสถานีขนส่งแห่งที่ 1 ไปรวมที่สถานีขนส่งแห่งที่ 3 และขอให้ใช้สถานีขนส่งทั้ง 2 แห่งร่วมกัน
 2. ขอให้ รมช.คมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ มาเปิดเวทีรับฟังปัญหาที่จังหวัดขอนแก่น ก่อนวันที่ 22 สิงหาคม 2558 และในระหว่างนี้ ทุกฝ่ายต้องยุติการเคลื่อนไหวไว้ก่อน จนกว่าจะได้ประชุมปรึกษากัน และขอให้กำหนดการประชุมปรึกษา ณ จังหวัดขอนแก่นโดยเร็ว

หลังจบการอ่านบันทึกข้อตกลง แกนนำจึงขอให้ผู้ร่วมชุมนุม สลายตัว และรอเข้าร่วมในเวทีรับฟังความคิดเห็น

นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายทวีวัฒน์ อนันตรักษ์ ร่วมอ่านบันทึกข้อตกลงให้ผู้ร่วมชุมนุมรับทราบ หลังร่วมหารือกันนานกว่า 3 ชั่วโมง

นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายทวีวัฒน์ อนันตรักษ์ ร่วมอ่านบันทึกข้อตกลงให้ผู้ร่วมชุมนุมรับทราบ หลังร่วมหารือกันนานกว่า 3 ชั่วโมง

ด้านนายทวีวัฒน์ อนันตรักษ์ หนึ่งในแกนนำซึ่งเข้าร่วมประชุมเจรจา กล่าวหลังการเจรจาว่า “ผมคิดว่า เป็นไปได้ที่รัฐมนตรี จะเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของเรา หลายจังหวัดในประเทศไทยก็มีสถานีขนส่งสองสถานี ตอนนี้ทั้งสองสถานีของขอนแก่น ก็ใช้งานได้ดี”

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ตกลงที่จะส่งข้อเรียกร้องของทางกลุ่ม ต่อไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อกำหนดวันรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนวันที่ 22 สิงหาคม โดยนายทวีวัฒน์ยืนยันว่า ขอนแก่นต้องใช้สถานีขนส่งทั้งสองสถานี และจะต่อสู้จนกว่าจะประสบความสำเร็จ “ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐใช้กำลังบังคับให้เรายอม เราจะสู้ทุกวิธีที่ทำได้ เราจะไปเรียกร้องที่กระทรวงคมนาคม หรือแม้แต่เรียกร้องโดยตรงกับนายกรัฐมนตรี” เขากล่าวทิ้งท้าย

ถาม-ตอบ : “ดาวดิน” กับคำถามที่หลายคนในสังคมยังค้างคาใจ

2558 สิงหาคม 5
โดย เดอะ อีสาน เรคคอร์ด

กลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคมหรือ “ดาวดิน” เป็นกลุ่มนักศึกษาที่สามารถสร้างกระแสทางสังคมจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง ทำให้มีคำถามหลายอย่างตามมา ตั้งแต่เหตุผลถึงการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยกับรัฐประหาร ข้อกล่าวหาที่ว่ามีผู้อยู่เบื้องหลัง ไปถึงการยกเรื่องผลการเรียนมาโจมตี

อีสานเรคคอร์ดได้รวบรวมคำถามที่เป็นประเด็นอยู่ในสังคมขณะนี้เพื่อมาหาคำตอบอย่างตรงไปตรงมาทีละประเด็นจากสองหนุ่มสมาชิกกลุ่มดาวดิน ได้แก่ สุวิชชา พิทังกร และ ศุภชัย ภูคลองพลอย

คำถามที่มีการพูดถึงกันมากสุดหลังจากกลุ่มดาวดินออกมาทำกิจกรรมต้านรัฐประหารคงหนีไม่พ้น คำถามที่ว่า “ใครอยู่เบื้องหลังดาวดิน” กระแสที่ออกมามีทั้งมีการเชื่อมโยงกับนักการเมืองหรือกลุ่มก้อนทางการเมือง จนถึงมีคอมมิวนิสต์คอยให้การสนับสนุน มีองค์กรต่างประเทศหนุนหลังอยู่ ช่วยตอบคำถามนี้ชัดๆ อีกครั้งครับ

สุวิชชา: เอาง่ายๆ เลยนะครับนักการเมืองมีใครหรืออะไรบ้างผมยังไม่ค่อยรู้จักเลย  แล้วคิดว่าทำไมเขาต้องมาหนุนหลังพวกเรา ทำไมเขาต้องเอาเงินมาจ้างพวกเราด้วย? ส่วนมากพวกผมก็ลงไปอยู่กับชาวบ้าน มีก็ชาวบ้านนั่นแหละที่เขาสนับสนุนพวกเรา  ไปอยู่ไปกินเหมือนเป็นลูกเขา เวลาชาวบ้านเขามีงานบุญหรืออะไรเราก็ลงไปช่วย  แต่พวกเรามีงานอะไรพวกเขาก็มาช่วยเรา

ศุภชัย: ถ้าจะถามหาเบื้องหลังของเราจริงๆ ตั้งแต่ที่ดาวดินทำงานกันมาก็จะสิบสองปีแล้ว  เราก็ลงไปทำงานกับชาวบ้านในประเด็นปัญหาของแต่ละพื้นที่ การที่เราออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการเมือง เรื่องเชิงโครงสร้างแบบนี้  ก็เป็นแรงผลักดันจากปัญหาที่เราทำว่าเชื่อมโยงกันกับเรื่องข้างบน ถ้าจะตอบชัดๆ เลยก็คงต้องบอกว่าเราทำตามเจตจํานงค์ของประชาชนที่ถูกกดขี่อยู่ตอนนี้ครับ

ในประเด็นที่ว่ามีองค์กรต่างประเทศหนุนหลัง  มีการรายงานข่าวก่อนที่คุณจะโดนจับกุมว่า  สมาชิกดาวดินได้เดินทางไปเข้าพบองค์กรต่างประเทศอย่าง UN หรือ EU พวกคุณเข้าไปพบองค์กรเหล่านั้นด้วยเหตุผลอะไร 

สุวิชชา:  คือเราเข้าไปเพื่อเป็นการรับประกันว่ายังมียูเอ็นที่คอยช่วยเหลือเราในการเรียกร้องให้ไทยทำตามสนธิสัญญาสิทธิต่างๆ ที่เคยลงนามไว้ เพื่อไม่ให้มีการละเมิดสิทธิของนักศึกษาหรือให้นักศึกษาสามารถแสดงออกได้ ซึ่งตรงนี้ทางยูเอ็นก็เป็นที่พึ่งของเราได้ เพราะเราไม่สามารถเรียกร้องให้ไทยทำตามสิทธิต่างๆ  จึงคิดว่าทางยูเอ็นจะช่วยบีบให้เขาทำตามกรอบตรงนี้ได้

ศุภชัย: คือทางยูเอ็นเองเป็นคนประสานงานมาเชิญให้เราเข้าไป  อย่างที่ว่านั่นล่ะครับมันก็เป็นหน้าที่ของเขา  ที่ยูเอ็นเราก็เข้าไปในส่วนข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  ซึ่งเขาก็ทำในประเด็นนี้อยู่แล้ว  เขาก็ติดตามสถานการณ์ที่มันมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากทางรัฐบาล คสช. ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาอียูหรือสถานทูตอังกฤษหรือที่อื่นก็เช่นกัน เขาก็ติดตามสถานการณ์  พวกเราก็แค่ไปเล่าภาพสถานการณ์ว่าเราโดนละเมิดสิทธิอะไรอย่างไร

แล้วทางกลุ่มดาวดินใช้เงินจากส่วนไหนในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ลงพื้นที่ประเด็นปัญหา จัดงานกิจกรรมต่างๆ

สุวิชชา:  เงินที่เราใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ก็มาจากหลายทาง หลักๆ คือพวกเราก็ทำโครงการของบประมาณจากทางมูลนิธิโกมลคีมทอง ก็เป็นเงินที่มาจาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) แล้วก็มีของคณะฯ (คณะนิติศาสตร์ มข.) ด้วยที่เราก็ไปขอ ซึ่งมีกลไกหนึ่งที่พวกเราสร้างขึ้นมา ก็คือชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นชมรมในสังกัดของคณะฯ แต่ถ้าเวลาที่มันไม่มีจริงๆ ก็แน่นอนครับพวกเราก็ต้องใช้เงินส่วนตัว บางทีเราก็ไปเปิดหมวกรับบริจาคตามตลาดนัดทั้งในมหาวิทยาลัยและข้างนอก ส่วนเรื่องการเดินทางถ้าเรามีเงินหน่อย เราก็นั่งรถไปหาชาวบ้าน  ถ้าไม่มีเงินก็โบกรถกันไป ถ้าใกล้ๆ ก็พากันขับมอเตอร์ไซค์ไป

ศุภชัย: จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คำนึกถึงหรือไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องเงินอะไรเท่าไหร่ พวกเรามีแค่ใจ ถ้าไม่มีเงินก็โบกรถไปก็ได้

มีอีกประเด็นที่มาแรงในช่วงหลังๆ คือการเอาผลการเรียนของสมาชิกในกลุ่มไปเปิดเผยกับสาธารณชน คุณคิดยังไงระหว่างเรื่องผลการเรียนกับความชอบธรรมในการออกมาต่อต้านรัฐประหาร 

ศุภชัย: เห็นทีแรกผมก็ตกใจเหมือนกัน ข้อมูลนี้จริงๆ มันเป็นข้อมูลส่วนตัว ซึ่งก็ไม่น่าจะเอามันมาเปิดเผย  ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอาข้อมูลนี้มาได้ยังไง ผมมองว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของบ้านเรามันยังหนีไม่พ้นการสร้างความเกลียดชัง ผมถือว่ามันเป็นเฮทสปีช (Hate Speech หรือ เนื้อหาที่สร้างความเลียดชัง) เลยนะครับ ที่เอามาดิสเครดิต (discredit หรือ การทำให้เสียชื่อเสียง) กันซึ่งมันไม่สร้างสรรค์เลย ซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่โดน  เพราะเกรดน้อยแล้วผมมองว่าเรื่องเกรดหรืออะไรมันไม่สามารถวัดคุณค่าของความเป็นคนได้หรือวัดความถูกต้องหรือความดีงามอะไรได้

สุวิชชา:  ผมก็ยอมรับว่าพวกผมเป็นคนที่เรียนไม่ค่อยเก่ง ผมก็ไม่ได้น้อยใจอะไร แต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำอะไรให้สะเทือนในสังคมบ้าง เราก็อาศัยเรียนรู้กับชาวบ้านนี่ล่ะ ถึงผมเกรดเยอะแต่ไม่ได้เอาไปใช้อะไรมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ผมเรียนคณะนิติศาสตร์ ผมภูมิใจที่ผมเกรดน้อยแต่ได้ทำอะไรเพื่อบ้านเมืองเราบ้าง

อีกหนึ่งคำถามที่ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเองก็ทุจริตคอรัปชั่นเยอะและเป็นคนอนุมัติโครงการพัฒนาต่างๆ ที่ดาวดินต่อต้านอยู่  แล้วในรัฐบาลที่ผ่านดาวดินทำอะไร

สุวิชชา: ยกตัวอย่างในรัฐบาลชุดก่อนๆ เราเองก็สู้เรื่องมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือม.นอกระบบ  พวกผมก็สู้มาเรื่อยไม่ว่าจะยื่นหนังสือหานายกฯ เราออกมาทำแอคชั่นแสดงออกตลอด ไม่ใช่เราไม่ทำอะไร  เราคิดว่าคนจนต้องมีสิทธิได้เรียน

ศุภชัย: ถ้าจะถามว่าเราสู้ไหม เราก็สู้มาเรื่อยนะครับ  จริงๆ ไปหาดูได้ตามเพจดาวดินนะครับ ก็จะมีโปรไฟล์ว่าเราสู้มาทุกรัฐบาล  ไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะมาจากการเลือกตั้งหรือไม่ อย่างเรื่องการบริหารจัดการน้ำในสมัยคุณปลอดประสพเป็นรัฐมนตรี แต่ว่าประเด็นที่มันแตกต่างกันจริงๆ ก็คือ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี้เรายังมีสิทธิในการที่จะไปคัดค้าน  เรายังมีเสรีภาพในการแสดงออก ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งมันต่างจากรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตรงนี้  คือแค่ไปชูป้ายอย่างนี้ก็โดนจับ ล่าสุดก็มีคุณรินดาที่แค่โพสต์ก็โดนจับ คือไม่ว่าจะมาจากรัฐบาลไหนถ้ามันมีความอยุติธรรม ยังมีการกดขี่อยู่ เราไม่ยอมอยู่แล้วครับผม

สุวิชชา:   รัฐบาลอื่นมันดีตรงที่ว่าเราสามารถแสดงออกได้ โดยการไปชุมนุมตามสถานที่ต่างๆ เมื่อเราไม่เห็นด้วยเราก็สามารถชูป้าย ไปไฮด์ปาร์ค(ชุมนุมสาธารณะ) เพื่อจะบอกถึงปัญหาของเราได้ แต่ในรัฐบาลนี้แค่คิดเราก็ผิดแล้ว อย่าว่าแต่เดินเลยเขาก็ว่าเราเป็นผู้ก่อการร้ายทำให้บ้านเมืองไม่สงบสุข ยุยงปลุกปั่น

อย่างที่เราเห็น การต่อสู้ของคนเดือนตุลาซึ่งปัจจุบันแบ่งออกเป็นสองฟากฝ่ายอย่างชัดเจน คิดว่ามีเหตุผลอย่างไรและการต่อสู้ของดาวดินหรือแม้แต่กลุ่มประชาธิปไตยใหม่ ในเรื่องประชาธิปไตยมีความเหมือนและแตกต่างอย่างไรกับการต่อสู้ของคนเดือนตุลา

สุวิชชา: เท่าที่เห็นนะ การที่ดาวดินเคลื่อนไหวคือเราเข้าไปทำงานกับชาวบ้านมาเป็นเวลานานซึ่งพยายามให้มีชาวบ้านหรือภาคประชาชนเข้ามาร่วม ซึ่งต่างกับของคนเดือนตุลาที่เป็นภาพนักศึกษาเป็นหลัก

ศุภชัย: เท่าที่ศึกษาการต่อสู้ในยุคเดือนตุลาดูมันจะเป็นภาพที่นักศึกษานำ  ก็ธรรมดาที่พอเติบโตขึ้นมาตามยุคสมัยมันก็จะเกิดความแตกต่างทางความคิด ซึ่งเท่าที่เห็นขบวนการของคนเดือนตุลามันไม่มีความเป็นเอกภาพอยู่แล้ว มันหลากหลายสายหลากหลายแนวคิด ซึ่งเขาก็ลุกขึ้นมาสู้กับเผด็จการสมัยนั้น คือประมาณว่าล้มเผด็จการให้ได้ก่อนค่อยมาสานต่อประเด็นของตัวเอง มันเลยแยกเป็นสองฝ่ายอย่างที่เห็น ซึ่งในยุคของพวกเรานี้คือเราพยายามสร้างให้มันไม่ใช่แค่ภาพนักศึกษา เราอยากให้เห็นภาพของประชาชนที่ถูกกดขี่ รวมถึงสามัญชนคนทั่วไปด้วย เรามองว่าหลังจาก คสชออกไป คือแน่นอนมันไม่เอกภาพแน่ๆ ความแตกต่างหลากหลายเป็นสิ่งที่สวยงาม หลังจากนั้นวิธีการต่อสู้ของแต่ล่ะฝ่ายก็ขอให้มันเป็นไปตามธรรมลองคลองธรรม ไปตามกติกาที่มันมีอยู่  คือเราพยายามเอากติกาในสังคมให้มันกลับมาก่อน  อย่างหลักการ 5 ข้อของเราขอให้มันกลับมาได้ก่อน

“ตัวหนังสือของคนสวน”- สัมภาษณ์ : มาโนช พรหมสิงห์ บรรณาธิการ “ชายคาเรื่องสั้น” วารสารสายเลือดอีสาน

2558 กรกฎาคม 10
โดย เดอะ อีสาน เรคคอร์ด

ชายคาเรื่องสั้น  เกิดจากการรวมตัวนักเขียนอิสระในภาคอีสานเช่น ภูกระดาษ , ภูมิชาย  คชมิตร, ฮอยล้อ เพื่อจัดทำหนังสือรวมเรื่องสั้นแบบต่อเนื่องออกตีพิมพ์อย่างน้อยปีล่ะ  1  เล่ม  ซึ่งปัจจุบันได้ขับเคลื่อนกันมาถึง 5  เล่มแล้ว  โดยเล่มล่าสุด เพิ่งคลอดออกสู่สายตาสาธารณชน เมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาโดยใช้ชื่อเล่มว่า  “สุสานของความสุข”   และปีนี้เป็นวาระพิเศษที่ทางชายคาเรื่องสั้น  จะตีพิมพ์หนังสือรวมเรื่องสั้นเล่มที่ 2 ในรอบปีโดยกำลังอยู่ในขั้นตอนคัดเลือกต้นฉบับเรื่องสั้นที่ส่งเข้ามาจากทั่วประเทศมากกว่า 30 เรื่อง ให้เหลือเพียง 10 – 12 เรื่อง  โดยมีคุณ  มาโนช  พรหมสิงห์  นักเขียนรุ่นใหญ่ของอีสานมารับหน้าที่เป็นบรรณาธิการ

เดอะ อีสาน  เรคคอร์ด  ได้รับโอกาสในการได้เข้าไปสัมภาษณ์ถึงบ้านของคุณมาโนช  ณ อำเภอ  วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี  ซึ่งใช้เป็นที่ทั้งพักอาศัยและเป็นที่ผลิตงานเขียนออกมากมาย   จาก  “น้ำตาและความเจ็บปวด” เรื่องสั้นแรกที่ถูกตีพิมพ์ผ่านนิตยสารชื่อว่า หนุ่มสาว ในปี พ.ศ 2521 และตามมากับงานเขียนและรางวัลอีกมากมายบนเวทีใหญ่ๆ  ไม่ว่าจะเป็นรางวัลช่อการะเกด  ปี พ.ศ  2538 เอ็มบีเค อินดี้บุ๊ค อวอร์ด ปี พ.ศ 2545 ไปจนถึงได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “รพีพร”  โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยในปี 2551และอีกมากมาย

IR: ความคิดริเริ่มในการทำ “ชายคาเรื่องสั้น” คืออะไร

เริ่มจากกลุ่มนักเขียนอีสานรุ่นใหม่ๆกลุ่มหนึ่ง อยากจะขับเคลื่อนวงการวรรณกรรมภาคอีสาน  ในรูปวารสารแบบต่อเนื่อง  ที่เรียกว่าเป็น บุ๊กกาซีนที่เป็นหนังสือเล่มที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง เหมือนเล่มอื่นๆที่เคยมีอย่างเช่น ช่อการะเกด เขาก็ชวนผมเข้าไปประชุมกันที่จังหวัดยโสธร  แล้วที่ประชุมก็เลือกผมเป็นบรรณาธิการ  แรกๆผมเองก็หวั่นๆ อยู่บ้างจากการที่ผมเคยเป็นนักเขียนช่อการะเกด  ได้เห็นการทำงาน และ ความสามารถในการเป็นบรรณาธิการของพี่  สุชาติ สวัสดิ์ศรี (บรรณาธิการช่อการเกด และ ศิลปินแห่งชาติ)ผมก็ค่อนข้างเกรงอยู่บ้างว่าอาจจะไม่ได้งานที่ดีเท่าที่ควร  แต่ก็รับปากกับน้องๆ  ไปว่าจะรับเป็นบรรณาธิการให้  เพราะว่ามองเห็นน้องๆที่นั่งล้อมวงกันอยู่  ยังมีต้นทุนในทางวรรณกรรมหรือประสบการณ์การเขียนก็ยังไม่แก่กล้าพอที่จะเป็นที่ยอมรับ  ที่จะทำหน้าที่บรรณาธิการได้  ก็มีแต่ตัวเราที่จะดูแก่  ดูอาวุโสด้วยอายุ  และประสบการณ์การทำงานวรรณกรรม  ได้รางวัล รพีพรมาด้วยก็น่าจะเป็นกำแพงที่เอาไว้พิงได้  อีกอย่างหนึ่งคิดว่าในขณะที่เป็นบรรณาธิการก็จะพยายามศึกษาและค้นหาให้มากขึ้นแล้วทำให้เต็มที่  คงจะทำให้เราจัดเจนขึ้นเลยรับปากจะทำ  พวกเราก็ตกลงกันว่าเป็นการลงขันใครมีเท่าไหร่ก็เอามาแชร์กัน  ใครมีมิตรสหายท่านไหนเห็นดีเห็นงามด้วยกับโครงการแบบนี้ก็ขอมาช่วยกัน  เราเลยได้เงินก้อนแรกมาได้มาหมื่นกว่าบาท   เราก็ขับเคลื่อนด้วยการขอเรื่องไปยังมิตรสหายนักเขียนทั่วประเทศที่ดูมีชื่อมีเสียง  ดูมีแนวคิดอุดมคติเหมือนเราตรงกับกลุ่มเรา  ขอกันดื้อๆนี้ล่ะ เช่น คุณเดือนวาด  พิมวนา บ้าง คุณ เรวัตร์  พันธุพิพัฒน์   บ้าง    ซึ่งหลายคนก็มีหัวใจน่ากราบมากที่ได้ส่งเรื่องเข้ามา   เราก็บอกเขาตรงๆว่าเราขอเฉยๆ เราเสียค่าพิมพ์ให้ได้แต่ค่านักเขียนเราไม่มีปัญญาจ่าย  ไม่ได้ดูถูกหรือหมิ่นแคลนมนุษย์พันธุ์เดียวกันหรอก  เพียงแค่เรายังไม่มีเงินจ่ายเรามีแต่ใจที่อยากจะทำ  ซึ่งมิตรสหายเหล่านั้นก็ยินดีส่งมาให้  เป็นบุญคุณอย่างยิ่ง
เราก็ขับเคลื่อนกันมาถึงเล่มที่4   ซึ่งผมก็อยากพักไม่อยากทำนาน กลัวว่าทุกอย่างจะมาติดที่ผม  ผมจะกลายเป็นสถาบัน  ผมก็เลยให้คนอื่นมาทำเล่มที่ 4     ที่นี้เงินมันจะหมดเล่มที่ 5 ก็คงออกไม่ได้แต่พวกผมยังมีความฝันอยู่   พอดีอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คือ อ.เสนาะ  เจริญพร และ อ. ธีรพล  อันมัย  ก็เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำอยู่ว่ามันมีพื้นที่มีพลังของมันอยู่น่าจะสานตรงนี้ต่อ  จึงอนุมัติเงินสนับสนุนภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแต่เล่มห้าเป็นต้นมา  ผมเองก็กลับมาทำในเล่มที่  5  ภายใต้โครงการของมหาวิทยาลัยอุบล

10-07-2015-1

IR:  ชายคาเรื่องสั้นเล่มล่าสุดคือเล่มที่5  ที่มีชื่อเล่มว่า “สุสานของความสุข”  มีความหมายยังไง

ก็คือ.. รัฐบาลเขามาคืนความสุขกันทุกเย็นนะ  จริงๆแล้วความสุขที่เขายื่นมาให้นี้แน่ใจหรอว่ามันจะตรงกับความสุขที่เราต้องการ  เราอาจจะฝัน  ผมฝัน  คุณฝัน  ชาวบ้านฝัน  มันไม่เคยได้เจอความสุขจริงๆฝันมันก็ตาย  ผมมีความรู้สึกว่าอีสานก็ฝันกันไว้เยอะนะ  แต่มันก็ไม่เคยได้รับโอกาสที่จะสัมผัสฝันจริงๆมันก็เลยเป็นศพตายไป  เพราะฉะนั้นทั่วทั้งแผ่นดินนี้มันก็เป็นสุสาน  มันก็สอดคล้องกับที่เขาคืนจะคืนความสุขให้กับเรา  เราก็อยากบอกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องการความสุขแบบนั้นนะ

IR: ในฐานะเป็นคนทำงานวรรณกรรม  คิดยังไงกับเสรีภาพในการแสดงออกในยุคของรัฐบาลทหาร

ชายคาเรื่องสั้นได้ก่อตั้งมาแล้วตั้งแต่ช่วงปี  53   ซึ่งเป็นช่วงที่ความขัดแย้งและความคิดในสังคมก็เริ่มปรากฏ  ที่จริงมันมีมานานแล้วล่ะแต่มันเริ่มปรากฏชัดขึ้นในช่วงปี 53  ส่วนหนึ่งเราก็พยายามทำวรรณกรรมให้มันเป็นปากเป็นเสียง หรือตีแผ่ความจริงให้ปรากฏ  เพราะเรามีความรู้สึกว่าคนในองค์กรวรรณกรรม ตัววรรณกรรมเอง หรือตัวนักเขียนเอง  ค่อนข้างจะนิ่งดูดายกับสภาพทางสังคมเหมือนทำตัวลอยอยู่เหนือปัญหา  ผมมีความรู้สึกว่ามาถึงโลกยุคปัจจุบันมันต้องชัดเจน   จะไปลอยตัวทำตัวอึมครึมกินตามน้ำไปแบบนี้ไม่ได้  ถ้าพูดถึงเสรีภาพในการเขียนนี้  โดยตัววรรณกรรมเองเรื่องศิลปะในการเขียนเรื่องสั้น, บทกวี อะไรประเภทนี้ผู้มีอำนาจจะไม่ค่อยจับจ้องไม่เหมือนกับประเภทอื่นเช่น  บทความหรือ ข่าว อะไรอย่างนั้น ในส่วนของวรรณกรรมมันมีความเป็นศิลปะคนทั่วไปจะคิดว่าเป็นเรื่องแต่ง   แต่ที่จริงมันเป็นอาวุธเราสามารถเอาศิลปะมาทำเป็นสัญลักษณ์ หรือ เอามันไปซ้อนไว้โดยใช้ศิลปะ  เหมือนกันที่เขาบอกว่าศิลปะมันจะอยู่ในที่ซ่อนเพื่อรอคนที่มีประสบการณ์การอ่าน หรือประสบการณ์ชีวิตเพื่อมาเจอมัน  งานวรรณกรรมดูจึงเป็นพื้นที่ปลอดพ้นจากอำนาจพอควร แต่ก็รู้สึกอึดอัดอยู่กับสภาพสังคมเช่นนี้   ผมกับมีความรู้สึกว่าวรรณกรรมนี้แหละจะสู้กับอำนาจได้  เหมือนกับโรล็อง  บาร์ธ บอกไว้ว่าในยุคสมัยนี้มีเพียงแค่วรรณกรรมเท่านั้นแหละที่จะหาญไปต่อกรกับผู้มีอำนาจอย่างซึ่งหน้าได้  และผมก็เชื่ออย่างนั้น

10-07-2015-2

IR: ในฐานะที่คุณมาโนช  ผ่านวิกฤตทางการเมืองครั้งใหญ่ของประเทศมาทั้งสองครั้งทั้งปี 2516-2519 และช่วง2549  ถึงปัจจุบัน คิดว่าคนทำวรรณกรรมเปลี่ยนไปยังไงบ้าง

ผมเองในตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วผมก็มีความรู้สึกยังสบตากับ  จิตร  ภูมิศักดิ์ ได้สนิทใจนะ  นายผี  (อัศนี  พลจันทร์) หรือ ศรีบูรพาเองก็ยังรู้สึกสนิทใจกับท่าน   ผมทั้งสองยุคสมัยนี้มันเชื้อที่ส่งผ่านกันมาอยู่นะ  หลักการหลักคิด หรือ  อุดมคติก็ยังเหมือนกัน  เพียงแต่ว่าวันนี้คนที่ไม่มาร่วมอยู่บนเส้นทางนี้เขาก็แปรพรรคไปอีกแบบหนึ่งแล้ว  แต่บางคนเขาก็เตือนผมนะ  “พี่ก็อายุมากแล้วพี่ทำอยู่อย่างนี้มันเหมือนจำกัดสิทธิ์ตัวเองนะพี่พื้นที่แบบนี้มันจะแคบลง”    เพราะว่าพื้นที่ ที่เป็นเวทีหลักๆก็จะอยู่ซีกโน่น  อย่าง สมาคมนักเขียน อะไรต่างๆมันอยู่ซีกโน่นหมดดังนั้นพื้นที่บนเวที  การปรากฏตัว  โชว์งาน  อะไรแบบนี้จึงอยู่กับเขาหมด  ส่วนพื้นที่ฝั่งคนแบบผมจะยิ่งแคบลง  ผู้มีความรู้สึกว่าเฮ้ย!!  เราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อเวทีแบบนี้  ทางเขาเองก็เคยบอก “เหมือนตัดเส้นทางทำมาหากินของตัวเองเลยนะพี่ถ้าเลือกเส้นทางแบบนี้”  ผมคิดว่ามันคงไม่ใช่เส้นทางของผมคงไม่เดินเส้นทางแบบนี้  ซึ่งก็จริงอยู่เวลาเสร็จงานขึ้นเวทีไปนั้นไปนี้มันก็ได้ซอง  เปิดดูโอ้โฮ แบงก์ล่ะพันหลายใบมันก็พอได้อยู่ได้กิน  แต่ว่าถ้าจะให้ผมอยู่อย่างนั้น  ขออยู่แบบแล้งแค้นอย่างหยิ่งทะนงดีกว่า

อย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นเกี่ยวนักเขียนรุ่นเดียวกับผม  เขาก็ผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองมาหลายครั้งเข้าป่าก็เข้ามาแล้ว  ผมว่าพวกเขายังอ่านศึกษาค้นคว้าไม่มากพอ  เดี๋ยวนี้สังคมมันซับซ้อนขึ้นถ้ายังมาอ่านหนังสือมาร์กซิสต์รุ่นเก่าสมัย  พ.ค.ท (พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย)  บางทีมันอธิบายปรากฏการณ์ในปัจจุบันไม่ได้  ถ้าไม่อ่านให้มากขึ้นอย่างพวกงานรูปแบบใหม่ๆ เช่น   หลังสมัยใหม่(post-modern),  โครงสร้าง(structuralism), หลังโครงสร้างนิยม (Post-structuralism) หรือนักเขียนใหม่ๆอย่าง  มิแชล ฟูโก , ณาร์ค  แดริดา   อะไรพวกนี้   ถ้ามันไม่อ่านผมคิดว่ามันไปไม่ได้  จะมาใช้ชุดวิเคราะห์แบบเดิมไม่ได้จะยังใช้  มาร์กซิสต์แบบ พ.ค.ท  ด่าทุนนิยม ด่านักการเมือง  มาใช้กับสังคมปัจจุบันที่มันซับซ้อนขึ้นมันไม่ได้

10-07-2015-3

IR: พูดถึงวรรณกรรมในพื้นที่ต่างๆของโลกจะมีลักษณะพิเศษของแต่ล่ะภูมิภาคของโลกอยู่  เช่นงานทางเอเชียจะมีลักษณะบางอย่าง  ส่วนงานของยุโรปจะมีลักษณะเฉพาะตัวอีกอย่าง  คิดว่างานของอีสานมีลักษณะพิเศษอย่างไร ?และอัตตาลักษณ์พิเศษนั้นมีอะไรที่มันขับเคลื่อนมัน

ผมว่าอีสานมันมีลักษณะเฉพาะ  ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการต่อสู้ของคนอีสานที่มันฝังอยู่ในจิตวิญญาณมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  การขับเคลื่อนเรื่องการต่อสู้จึงมีมาตลอด  เพียงแต่ว่านักเขียนปัจจุบันยังไม่สามารถสถาปนางานของตนได้เท่าขีดขั้นของจิตวิญญาณตรงนั้น  เพราะฉะนั้นนักเขียนอีสานจึงต่อทำงานเคี่ยวกรำกับตัวเองให้มากกว่านี้  รวมถึงตัวผมถึงเองด้วย

งานอีสานที่มักจะเป็นต้นแบบที่เรามักจะถึงดึงขึ้นมาพูดบ่อยๆจากคนที่มองเข้าก็มาจะมีอยู่อย่างเช่น “ฟ้าบ่กั้น” ของลาวคำหอม และ “ลูกอีสาน” ของคำพูน  บุญทวี อันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่สามารถดึงอัตตาลักษณ์ของอีสานออกมาได้อย่างโดดเด่นในรูปแบบของวรรณกรรมได้ อ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์  แห่งสำนักท่าพระจันทร์ได้กล่าวถึงลูกฟ้าบ่กั้นว่า  มันมีความเงียบเยอะประหยัดถ้อยคำมันโหวงเหวงมันเหมือนเอาภาพจำลองภูมิทัศน์ของอีสานที่มันที่มันแห้งแล้งมันอดอยาก  ฉายออกมาแทนตัวหนังสือหรือเรื่องราวเหล่านั้น  ซึ่งผิดกันกับงาน “ลูกอีสาน”มันเป็นงานที่รุ่มรวยไปด้วย ถอยคำขนบธรรมเนียมประเพณีของอยู่ของกินการหาอยู่หากิน   มันมีข้อสังเกตหนึ่ง อ.นพพร ประชากุล  ซึ่งท่านเป็นเจ้าสำนักของหลังโครงสร้างนิยมที่ธรรมศาสตร์  ท่านบอกว่างาน ลูกอิสานเทียบได้กับงานประเภท โรล็อง  บาร์ธ เคยบอกไว้ว่าเป็นงานแบบศูนย์องศาแห่งประพันธะกรรม  คือเป็นงานที่ผู้เขียนไม่โน้มน้าวให้ผู้อ่านไปสู่จุดใดจุดหนึ่ง  อดุมคติอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือแนวคิดทางการเมืองใดการเมืองหนึ่งเลย  มันเหมือนเป็นการเปลือยตัวเองอย่างล่อนจ้อนอย่างไร้เดียงสาแบบเด็กๆ  ให้เห็นแง่มุมทุกอย่าง   สองชิ้นงานก็อาจจะนับได้ว่าเป็นอัตตาลักษณ์ ของคนอีสานของรูปร่างของวรรณกรรม  ในยุคสมัยนี้  ซึ่งคนรุ่นผมที่เป็นรุ่นถัดมาก็ยังต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อจะไปถึงตรงนั้น

10-07-2015-4

IR:คุณมาโนช มีความหวังแค่ไหนกับนักเขียนคนรุ่นใหม่ในอีสาน

ผมมีความหวังนะกับคนรุ่นใหม่ อย่างผมเห็นคุณ(isaan record ) มาหาผมก็ว่าเข้าท่าดี หลายๆคนก็เป็นคนที่แวะเวียนมาหาผมส่วนใหญ่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ก็เห็นพวกเขายังมีแนวคิดที่ยังยึดมั่นอยู่ในอุดมคติ ผมว่าคนรุ่นใหม่เก่งนะที่ยังเดินตามอุดมคติของพวกเขาได้ คนรุ่นผมสู้รุ่นพวกคุณไม่ได้หรอกเงื่อนไขสังคมสมัยผมไมได้ซับซ้อนเหมือนสมัยนี้ ถ้าพวกคุณขับเคลื่อนสังคม ขับเคลื่อนตัวเองยืนตั้งมั่นให้สังคมผ่านยุคสมัยนี้ไปได้พวกคุณจะเก่งมากนะ ผมก็จะอายุหกสิบแล้วใกล้เป็นผู้ชราโดยสมบูรณ์แล้ว มีโอกาสทำชายคาเรื่องสั้นก็อยากจะเป็นกำลังใจหรือสร้างคนทำงานในฟากวรรณกรรม ที่จริงผมไม่ได้สร้างเขาหรอกที่จริงเขาสร้างตัวของเขาเอง ผมเองเท่าที่มีแรงอยู่ก็ทำหนังสือเพื่อเป็นพื้นที่ให้รุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาจะมีนักคิดนักเขียนมากขึ้นในสังคมในวันข้างหน้าในวันที่ผมไม่อยู่แล้ว จะได้มีคนสานต่อกันสืบไป

IR:คำถามสุดท้ายอาจจะเป็นคำถามที่ยากที่สุดของวันนี้ก็ได้ อยากให้คุณมาโนชตั้งชื่อบทสัมภาษณ์หรือบทสนทนานี้ให้เราครับ จะเป็นเกียรติ์กับ อีสานเรคคอร์ด มากเลยครับ

“ตัวหนังสือของคนสวน” แล้วกันครับ หลังจากลาออกจากการรับราชการครูซึ่งตอนนั้นรับราชการมาแล้วประมาณ 10 ปี ผมก็ออกมาปลูกดอกไม้ ส่วนใหญ่ไปไหนผมก็จะบอกคนอื่นว่าผมเป็นคนสวน ผมทำอาชีพชาวสวน แต่ถ้ากรอกอาชีพในแบบฟอร์มผมมักจะกรอกว่า “นักเขียน”